Враца, България

Иновации

Еnterprise Europe Network разполага със сертифицирани експерти за извършване на услугата оценка на иновационен капацитет на МСП, развиващи иновации на ниво услуги, продукти, технологии и бизнес модел. Оценката се извъшва чрез инструмента IMP3rove.

Методът е разработен от A.T. Kearney и Европейската комисия и е в съответствие с Европейските стандарти за управляние на иновациите: CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899.

Оценява се начина на управление на иновациите в петте им измерения:

 • Иновационна стратегия
 • Иновационна култура
 • Жизнен цикъл на иновациите
 • Основополагащи фактори
 • Иновационни резултати (финансовото измерение от внедрените иновации)

След оценката клиентът получава доклад, който позволява на фирмата да види силните и слабите си страни, сравнявайки я с най-добрите фирми от бенчмаркинг база данни. В момента базата данни IMP3rove е най-голямата бенчмаркинг база данни с данни фирми от всички сектори и над 30 държави.

След генериране на доклада сертифицираният експерт изготвя препоръки за конкретни мерки, които фирмата да предприеме, с цел да подобри иновационния си мениджмънт и всички свързани дейности (управление на човешките ресурси, управление на иновационни проекти, повишаване на приходите от иновации и др.).

Ползите за фирмите са:

 • Оценката ще Ви позволи да видите силните и слабите си страни и да се сравните с най-добрите фирми във Вашия сектор на световно ниво ;
 • Ще получите препоръки по отношение на възможностите за по-добро управление и стимулиране развитието на иновации;
 • Ще разберете как управлението на иновациите влияе на растежа им;
 • Ще получите сертификат за преминаване през оценката, която е в съответствие със стандартите CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899;
 • Оценката ще бъде с добавена стойност за репутацията на Вашата фирма;
 • Извършената оценка с IMP3rove е предимство при кандидатстване по Инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020;

Експерт от БТПП извършва оценката безплатно на ограничен брой МСП с иновационна дейност, желание за растеж, персонал от 10 до 250 служители и минимум 3-годишна история.

Какви други услуги предлагаме на иновативните фирми:

 • Консултации и подкрепа за иновативни МСП относно програмите за финансиране на научни изследвания и иновации
 • С нашите практични, персонализирани съвети ще бъдете уверени да излезете на международния пазар, защитавайки своите идеи и активи, докато Вашият бизнес расте
 • Нашите експерти ще Ви помогнат да комерсиализирате Вашата иновация по-бързо

Horizon 2020