Враца, България
Enterprise Europe Network

тел.: 092 660273/660271
факс: 092 626308
e-mail:cci-vr@cci-vratsa.org

Панел 1

Нова европейска законова рамка за предлагане на продукти на пазара
Синхронизиране на директивите за 10 групи продукти с Решение 768/2008

През юли 2008, Съветът и Европейският Парламент приеха Нова Законова Рамка (НЗР), пакет от мерки за подобряване функционирането на вътрешния пазар на стоки. НЗР се състои от два взаимно допълващи се инструмента, Регламент 765/2008/ЕО за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ЕО относно общата рамка за пускането на стоки на пазара.

В тази връзка Българският консорциум в Европейската мрежа за бизнеса участва в международно проучване на становището на фирмите по отношение на предстоящата промяна в европейската нормативна уредба, която засяга фирмите, произвеждащи и търгуващи с технически продукти, които попадат в обхвата на 10 Директиви от Нов подход

Съоръжения, работещи с ниско напрежение
Електромагнитна съвместимост
Обикновени съдове под налягане
Съоръжения под налягане
Измервателни уреди
Неавтоматични везни
Асансьори
Съоръжения, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
Експлозиви за гражданска употреба
Пиротехнически изделия

Практиката е установила проблеми в синхронността на разпоредбите на горните 10 Директиви и новата (от 2008 г.) Европейска обща рамка за предлагането на продукти на пазара и за акредитация и надзор на пазара на техническите продукти.

Проблемите са групирани в три области:

Често срещани несъответствия със съществуващите изисквания към продуктите: Значителен брой продукти на пазара не отговарят на изискванията, посочени в директивите. Някои участници просто поставят CE маркировката на своите продукти, въпреки че не отговарят на условията за CE маркиране.
Работата на определени нотифицирани органи: съмнения за некомпетентност в някои случаи (най-вече на нотифицирани органи извън ЕС); установени различия в подхода и нивото на точност на начините, по които държавите-членки оценяват и извършват мониторинг на компетентността на нотифицираните органи.
Непоследователност на специфични въпроси в настоящото законодателство: Понякога един и същ продукт е в обхвата на няколко директиви, коео може да доведе до трудности в процедурата (модула) за оценка на съответствието, особено, когато директивите изискват един и същ модул, но текстът на модула се различава в различните директиви.

Центърът Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата - Враца кани фирми и експерти, чиито продукти попадат в обхвата на горните 10 Директиви да се включат в дискусионен панел. Експерти от центъра подробно ще запознаят фирмите с проблемните области, предстоящите промени на законодателството и как те ще се отразят на бизнеса. След предварителните индивидуални консултации, центърът ще организира дискусионна сесия, която ще се проведе на 14 юни 2010 г. в конферентната зала на палатата. По време на дискусията участниците в панела ще имат възможност да генерират предложения и пряко да участват в процеса на формиране на Европейската политика в тази област.

Консултациите с бизнеса трябва да приключат до 26.06.2010 г., когато обобщените мнения ще бъдат изпратени в Европейската комисия.

За повече информация и включване в панела:

Тел: 092/660271
e-mail: cci-vr@bitex.com

 

Документи за изтегляне

Допълнителна информация за провежданата консултация

Допълнителна информация за секторите, засегнати от консултацията

Брошура

Анкетна карта за въздействието на промените върху МСП