Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО - Открита процедура

  17:09, 02 Mar 17

"Продуктивни инвестиции в аквакултурите" 
Основна цел: Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд; опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите.
Бюджет: 16 872 000 лв.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.00 часа на 25 май 2017 г.
Процедура: Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).
Допустими дейности:
1. продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
2. диверсификация на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
4. подобряване и модернизация, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
5. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
6. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
7. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води;
8. насърчаване на затворени системи за аквакултури;
9. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия;
10. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.
Финансови условия: 
Кандидатите могат да получат финансиране до 50 на сто от признатите им разходи по проекта.
1. Сектор "Рециркулационни системи"
- Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ – 48 895 лв., максимален - 850 000 лв.
2. Сектор "Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства"
- Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 30 000 лв., максимален – 550 000 лв.