Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - Открита процедура

  17:08, 02 Mar 17

"Подкрепа за предприемачество" 
Цел: Подготовка, обучение и услуги за безработни и работещи лица, които искат да планират и развият собствен бизнес; предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.
Бюджет: Пет милиона лева
Краен срок за кандидатстване: 5.04.2017 г. до 17.30 ч.
Процедура: Подаването на документите е само по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
Кой може да кандидатства: Центрове за развитие на предприемачеството; социални партньори (национално представителни работодателски организации и синдикати); финансови институции (банки). Партньори на кандидата могат да бъдат: обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации; социални партньори; общини; финансови институции.
Финансови условия: Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 100 хил. лв., максимален - 391 166 лв. Не се изисква съфинансиране от кандидат. Предоставените средства може да покрият до 100% от допустимите разходи по проекта.
Какво се финансира: Информиране и мотивиране за започване на самостоятелна стопанска дейност (до 10 % от общите допустими разходи по проекта); обучения, свързани с развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и с разработване на бизнес планове; консултантски услуги.
Целеви групи: Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи. Изисква се приоритетно в проектите да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.
Още по темата тук