Враца, България

Регламент REACH: Обществено допитване относно рационализиране и опростяване на процедурата по подаване на заявления за разрешение относно заявленията, свързани с употреба на вещества в малки обеми и за еднократно удължаване на преходните разпоредби за употребата на вещества в резервни части

  16:56, 27 Feb 15

 Обхват на политиките: Предприятия и промишленост, околна среда, вътрешен пазар, обществено здраве;

Целева група(и)
Всички граждани и организации може да изразят своите становища във връзка с това допитване.
То касае най-вече фирми и организации, които са засегнати от дял VII на Регламент ЕО № 1907/2006 (REACH), относно изискванията за разрешаване.
 
Цел на консултацията
I) Разрешение за употреба на вещества в малки обеми съгласно REACH:
Приканваме заинтересованите страни да представят коментарите си по отношение на обхвата, условията и периода на преразглеждане на конкретен случай на подаване на заявление за издаване на разрешение за "малки обеми". Това включва въпроса дали изискваната в апликационната форма информация е достатъчна. Съществуващите текущи задължения за издаване на разрешение, които са свързани с приложение I на REACH трябва да бъдат взети под внимание.
II) Разрешение за употреба на вещества в резервни части съгласно REACH:
Приканваме заинтересованите страни да представят коментарите си по отношение на определението и обхвата на „утвърдени резервни части“ (legacy spare parts) и да посочат кои от изброените в приложение XIV на REACH вещества се използват за производството им. Предоставената информация трябва да съдържа наименованието на веществото и описание на продуктите, за които се използва, както и приблизителния обем, използван в производството на утвърдени резервни части. Трябва да включва, ако е приложимо, описание на смесите, предназначени за ремонта и поддръжката на продуктите, които вече не се произвеждат след датата на забрана, както и необходимото време, през което се очаква да бъдат доставени утвърдените резервни части, така че да се запази функционалността на изделията, за които те са предназначени.
Обществената консултация е достъпна единствено на английски език.
Приложения:
Draft templates:
Моля, попълнете приложената анкета (questionnaire) и я изпратете на факс: +359 92 62 63 08 или имейл: cci-vr@online.bg или een.vratsa@gmail.com
Краен срок за получаване на становища: 30 април  2015