Враца, България

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ: ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ (ДИРЕКТИВА 2003/88/ЕО)

  14:53, 16 Feb 15

Целева група: граждани, фирми, организации, публични власти

Период на консултацията до: 15/03/2015

Политика: Заетост, социални дейности, включване

Цел на консултацията: Целта е да се анализира какви промени в действащата правна рамка вероятно ще бъдат необходими, за да се създадат правила за работното време, които най-добре отговарят на нуждите на работниците, предприятията, обществените услуги и потребителите в целия ЕС. Основна цел е да се съберат мненията и становища на широката общественост в контекста на преразглеждането и оценката на въздействието след промяната на Директивата за работното време. Директивата се прилага за всички сектори на дейност, както обществени, така и частни, включително за здравните услуги и услугите при спешни случаи. Тази директива не се прилага по отношение на самостоятелно заетите работници.

Приложения:
Анкетна карта
Информационен документ относно преразглеждането на Директивата
Директива 2003/88/ЕО


Как да участвате? Попълнете приложената анкета и я изпратете на факс: +359 92 62 63 08 или имейл: cci-vr@online.bg или een.vratsa@gmail.com