Враца, България

Участие в Обществена консултация

  10:48, 15 Feb 13

Уважаеми Дами и Господа,

От името на Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца, се обръщам към Вас с молба за участие в Обществена консултация на Тема: Неконвенционални изкопаеми горива (напр. шистoв газ) в Европа

ОСНОВАНИЕ: Проучването и добивът на природен газ и нефт в Европа в миналото бяха съсредоточени главно върху конвенционалните ресурси. Докато възможностите за този вид добив в рамките на континента стават все по-ограничени, благодарение на технологичния напредък се откриват нови възможности за извличане на неконвенционални изкопаеми горива (например шистов газ и шистово масло, природен газ и нефт от находища в плътни скали, метан от въглищни пластове) от геоложки формации, от които извличането им преди беше твърде сложно или твърде скъпо.

ЦЕЛ НА ДОПИТВАНЕТО: Европейската комисия има за цел да гарантира, че проучването и добивът на неконвенционални изкопаеми горива са съпроводени от мерки за опазване на здравето, климата и околната среда и от максимална правна яснота и предвидимост, както за гражданите, така и за операторите. Тя също така работи за създаването на условия потенциалните ползи за икономиката и енергийната сигурност от тези дейности да могат да бъдат реализирани. Въз основа на анализите, които извърши от края на 2011 г. досега, ЕК включи в своята работна програма за 2013 г. изготвянето на Рамка за оценка на въпросите, свързани с околната среда, климата и енергията, за да се даде възможност за безопасен и сигурен неконвенционален добив на въглеводороди.

Настоящата анкета е част от усилията на ЕК да се допита до съответните заинтересовани лица и обществеността по тази тема. Искаме да научим вашето мнение по редица важни въпроси. Попълването на въпросника ще ви отнеме около 10–15 минути. Тази анкета и резултатите от нея не предопределят окончателното съдържание и формата на евентуално бъдещо решение на Европейската комисия по този въпрос, но биха били от полза.

Повече информация за самата консултация (тук) и въпросник, който Ви моля да върнете попълнен не по-късно от 10.03.2013г на следните e-mail адреси: cci-vr@online.bg или een.vratsa@gmail.com; или по факс : +359 92 626308

Предварително благодаря за участието!

С уважение,
Миглена Асенова
Експерт Европейска интеграция
Търговско-промишлена палата – Враца
Enterprise Europe Network