Враца, България

Европа разгръща предприемаческия си потенциал

  09:57, 10 Jan 13

Европа разгръща предприемаческия си потенциал за възстановяване на растежа

За да се възобнови икономическият растеж и да се осигурят по-високи равнища на заетост, Европа има нужда от повече предприемачи. Най-много нови работни места в Европа — четири милиона годишно, разкриват нови дружества, най-вече малки и средни предприятия (МСП). Именно затова заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни представи план за действие за подкрепа на предприемачите и за решителни промени в предприемаческата култура в Европа. В плана се подчертава възловата роля на образованието и обучението за израстването на нови поколения предприемачи и се предвиждат конкретни мерки за подпомагане на начинаещи предприемачи сред младежите, жените, хората в напреднала възраст, мигрантите и безработните. Поради високата безработица в ЕС остават неоползотворени ценни човешки ресурси, особено сред жените и младите хора. В плана са заложени и мерки за преодоляване на пречките пред предприемачеството, включително амбициозни стъпки за улесняване на стартиращи и нови предприятия, за по-успешно прехвърляне на собствеността върху предприятията, по-добър достъп до финансиране и възможности да се даде втори шанс на добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност...

Можете да прочетете цялото съобщение на: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-12_bg.htm