Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България
Enterprise Europe Network

тел.: 092 660273/660271
факс: 092 626308
e-mail:cci-vr@cci-vratsa.org

Услуги

Enterprise Europe Network Враца предоставя на предприятията интегрирани бизнес, информационни и консултантски услуги в следните направления:

Интегриране на бизнеса в европейския пазар:

 • Информация за функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги, включително препращане към актуални търгове;
 • Информация за сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури, участието в търгове, критериите за екологичност на стоките, СЕ маркиране и др.;
 • Измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на получената информация;
 • Оказване на помощ на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество;
 • Подпомагане на МСП при намирането на партньори от частния и публичния сектор;

Технологичен трансфер и иновации:

 • Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие – технологична оценка на производството и технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси;
 • Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към европейски партньори, търсене на технологични и бизнес партньори, създаване на високотехнологични смесени пред приятия;
 • Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП;
 • Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия;
 • Предоставяне на информация за технологични оферти и заявки в тематичната област на дейност на предприятието под формата на абонамент;

Програми и проекти:

 • Популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване за финансова подкрепа;
 • Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по Структурните фондове на ЕС, Хоризонт 2020, Националния иновационен фонд и други.