Враца, България

Проект ESMI

Проектът “Екологични услуги за металообработващата промишленост” или ESMI е част от Specific Action „Услуги за МСП в областта на околната среда чрез Enterprise Europe Network”.

Целта на проекта ЕSMI е да се осъществи проучване за въздействието върху околната среда от страна на металообработвателния сектор и да се идентифицират нуждите от екологични услуги, като по този начин се установи дали предприетите действия отговарят на действителните нужди на сектора.
Проектът ще идентифицира потенциалните заинтересовани страни от металообработвателната промишленост и ще установи контакт с тях, за да събере информация относно нуждите от екологични услуги. Ще се изготви списък на доставчици на екологични услуги в публичния и частния сектор, специализирани в разностранни области и дисциплини, с цел да се създаде указател на професионални услуги, които да отговарят на всички нужди на металообработвателните предприятия. На базата на обратната връзка и наблюденията на доставчиците на екологични услуги, ще бъдат идентифицирани нуждите от обучение в областта на екологичните услуги, от информация и комуникация. Ще се създаде рамка за сътрудничество между доставчиците и членовете на Enterprise Europe Network, като по този начин те ще могат да допълват ресурсите, уменията и задълженията си. Служителите на EEN центровете ще бъдат обучени в редица области, свързани с управлението на околната среда, така че да са в състояние да оказват професионални услуги по въпросите на околната среда на металообработвателните МСП.
Ще бъде създадена централизирана многоезична база знания с информация от европейски национални публични източници, която ще включва препратки към подходящи методи за самообучение, информация, насоки, методологии и др. за маталообработвателната промишленост. По проекта ще се организират серия семинари, насочени към повече от 880 МСП от металопреработвателната промишленост, проведени в тясно сътрудничество с доставчици на екологични услуги, на които да се представят различни начини за управление на околната среда на национално ниво и които ще бъдат последвани от реални професионални услуги, предоставени на МСП на национално ниво с участието на 22 МСП.
Ще се идентифицират 10 най-добри практики, които ще бъдат разпространени сред центровете за подпомагане на бизнеса и мрежата EEN.

Партньори на ТПП Враца по проекта са 10 организации от 9 европейски страни:

Agro Business Park – Дания
ICS Graz – Австрия
Tallinn Chamber Koda – Естония
Maribor Development Ag – Словения
Steinbeis-Europa-Zentrum – Германия
European Information Service Centre – Обединено кралство
UKTI North West – Обединено кралство
EEN Jönköping – Швеция
Eurosportello Veneto – Италия
Investment and Trade Department, Hungary - Унгария