Враца, България

Открита обществена консултация за изграждане на доверие в свързаната и автоматизираната мобилност (CAM) - краен срок 16 ноември 2018

Все повече автомобили и други превозни средства се оборудват с датчици, системи за подпомагане на водача, интернет връзка и т.н., което ги прави свързани, интелигентни и автономни. Тези автомобили обменят информация с други подобни автомобили, с пътната инфраструктура или с отдалечени бази данни с цел предоставяне на нови услуги, свързани с мобилността. Не е далеч моментът, когато ще има напълно автономни превозни средства.

Изхождайки от представената през май 2017 г. инициатива „Европа в движение“, година по-късно Европейската комисия представи стратегия за превръщане на Европа в световен лидер в областта на автоматизираната и свързаната мобилност. Целта е да се осигури възможност на всички европейци да се възползват от по-безопасен транспорт, по-малко замърсяващи превозни средства и по-напреднали технологични решения, като същевременно се насърчи конкурентоспособността на промишлеността на ЕС. Стратегията цели постигането на ново ниво на взаимодействие между различните участници в пътното движение, което потенциално би могло да донесе огромни ползи за цялостната система за мобилност. Транспортът ще стане по-сигурен и по-чист, а също по-евтин и по-достъпен за възрастните и хората с намалена подвижност.

Съобщението на Комисията относно свързаната и автоматизираната мобилност (CAM) предложи всеобхватен подход на ЕС към свързаната и автоматизираната мобилност и очерта ясна, ориентирана към бъдещето и амбициозна европейска програма, която осигурява обща визия и предлага съпътстващи дейности за разработване и внедряване на ключови технологии, услуги и инфраструктура. Сред тези дейности е и планираната работа на Комисията по приемането на препоръка към държавите членки и участниците от отрасъла. Препоръката ще третира използването на изпитвателен радиочестотен спектър за широкомащабно изпитване по стандартите за 5G, въпроси на киберсигурността и изготвянето на рамка за управление на данните, позволяваща обмен на данни, в съответствие с инициативите на пакета за данните от 2018 г. и законодателството в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот. Целта е да се гарантира, че правните и политическите рамки на ЕС са готови да подпомогнат разгръщането на безопасна свързана и автоматизирана мобилност, като същевременно се отделя внимание и на обществените и екологичните проблеми, без което обществеността няма да бъде спечелена. Ще бъде организирана обществена консултация с цел набелязване на съществуващите пречки и рискове, но също и за одобряване на възможните решения заедно със заинтересованите страни. Тя ще обхваща всички дейни фактори в сферата на мобилността - от публичните органи до заинтересованите страни от отрасъла и крайни ползватели.

Краен срок за изпращане на попълнени анкети - 16.11.2018 г.

Попълнената анкета можете да изпратите на: een@chambersz.com

Анкетата можете да свалите тук