Враца, България

Обществена консултация във връзка с проверката за пригодност на Рамковата директива на ЕС за водите, свързаните с нея директиви (Директивата за подземните води и Директивата относно стандартите за качество на околната среда) и Директивата за наводненията

Рамковата директива за водите включва задължение до края на 2019 г. да се извърши преглед на нейното функциониране с оглед на целите ѝ. Европейската комисия ще извърши оценка и на двете директиви, които са пряко свързани с Рамковата директива за водите - Директивата за подземните води и Директивата относно стандартите за качество на околната среда, т. нар. „дъщерни директиви“ на Рамковата директива за водите.

Въпреки че Директивата за наводненията не съдържа такова задължение, поради нейната връзка с Рамковата директива за водите е уместно тя да бъде разгледана по същото време.

В съответствие с насоките за по-добро регулиране оценката на горните директиви ще се извърши под формата на проверка за пригодност, чиято цел е да се оцени цялостно политиката и да се установи дали настоящата регулаторна рамка е целесъобразна.

 

Целта на настоящата консултация е да се съберат информация и мнения от заинтересованите страни относно политиките, обхванати от тази проверка за пригодност. Консултацията е разделена на две части.

Първата част на въпросника е предназначена за широката общественост. За да отговорите на въпросите в тази част, не е необходимо да имате специални познания за законодателството или политиката за водите.Втората част е предназначена за специалисти и съдържа по-подробни и технически въпроси относно законодателството на ЕС в областта на водите.

Можете да отговорите на въпросите в част I и/или част II в зависимост от Вашите познания и участие в политиките в областта на водите. Всички отговори, получени в рамките на настоящата консултация, ще бъдат анализирани цялостно и общите резултатите ще бъдат включени в анализа във връзка с проверката за пригодност на Рамковата директива за водите, Директивата за подземните води, Директивата относно стандартите за качество на околната среда и Директивата за наводненията. Ще бъде изготвено и отделно обобщение на резултатите от консултацията. То ще бъде публикувано тук.

Краен срок за изпращане на попълнени анкети - 28.02.2019 г.

Попълнената анкета можете да изпратите на: een@chambersz.com

Анкетата можете да свалите тук