Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЯНУАРИ 2010

09 DE 1067 3F0D TO
Немска фирма е разработила високо ефективни системи за ултра мембранна филтрация за пречистване на отпадъчни води, които дава възможност за производство на чиста вода без микроби и бактерии. Регулируеми на различни скали, те са приложими за промишлени и битови отпадъчни води и малки станции за отпадъчни води, включително на кораби. Те са особено подходящи за райони с високи екологични изисквания - например защитени зони за питейна вода. Компанията търси партньори, заинтересовани от въвеждането на системите в практика в техните заводи/станции.

09 LU 70DB 3FCM TO
Фирма от Люксембург е разработила нова система за инспектиране на качеството на фотоволтаични клетки. Системата, основана на електролуминисцентен метод позволява откриването на всякакви дефекти, присъщи на процеса на производство клетки, за разлика от термографски-базирани или визуални методи, които могат да засека ограничен брой и тип дефекти. Производителите на слънчеви клетки могат значително да се възползват от тази технология, като гарантират качествени продукти с висока ефективност чрез оптимизиране на производствения процес.

09 FI 30I3 3FAD TR
Малка финландска компания е проектирала нов вид тръба, която позволява събирането на геотермална енергия от различни източници. Фирмата търси промишлени партньори, заинтересовани от разработването и производството на предложеното решение.

09 FI 30I3 3FAE TO
Финландска компания е проектирала нов вид структура, за изграждане на ниско-енергийна мрежа, подобни на централно отопление. Тя позволява събирането на геотермална енергия от различни източници и я разделя на топлинна и / или за охлаждане на къщи. Търсят се фирми работещи в сферата на геотермалната енергия за продажбата и инсталирането на тази ниско енергийна мрежа за крайни потребители. Фирмата търси и партньори за използване на технологията при изграждане на мрежа за ползване на геотермална енергия за нови жилищни райони.

09 IL 80ER 3EG7 TR
Израелска научноизследователска фирма, специализирана в леене под високо налягане за автомобилната промишленост и за противопожарна защита търси иновативни продукти в етап на развитие/дизайн, които изискват допълнителна работа научноизследователска работа за да бъдат въведени на пазара по бърз и ефективен начин. Фирмата търси стратегически партньори, които проявяват интерес към сътрудничество.

09 IL 80ER 3EQ2 TO
Израелска компания е разработила технология за производство на биоразградими опаковки чрез използване само на природни суровини. Предлаганите опаковки са екологосъобразни (отговарят на световните стандарти за защитата на околната среда, да се разлага в компост след определен период от време и да намаляват замърсяването на околната среда) и се произвеждат само от естествени материали. Фирмата търси стратегически партньори за разпространението на технологията на световния пазар и за по-нататъшно развитие на технологията.

09 IL 80ER 3FCK TO
Израелска фирма е разработила безжична радио-контролирана компютъризирана система за напояване, торене и филтрация за нуждите на селското стопанство. Предимства в сравнение с технологиите на пазара включват: няма нужда от издаване на лиценз за употреба, дължина на работния периметър (до 6 км) чрез използването на сухи батерии, оптимизиране на разходите. Компанията търси стратегическо партньорство за въвеждане на технологията на местните пазари и за навлизането на нови пазари.

09 FR 31I8 3F7R TO
Френска компания, базирана в Северна Франция е разработила иновативна система за сушене и производство на дървен материал с удължена трайност чрез въглероден двуокис (CO2). CO2 патентованата технология, разработена от компанията прави процеса по-бърз от всяка друга технология, при много добро качество. Компанията търси лицензионно споразумение или споразумения за съвместно предприятие.

09 FR 31I8 3F7S TO
Френска компания, базирана в Северна Франция е разработила новаторска патентована технология, която позволява производство на чиста енергия от биомаса, зелени отпадъци, утайки и е мокри органични продукти. Подобрената CO2 технология, разработена от компанията позволява с висока ефективност на преобразуване (86%) от мокра биомаса в метан с висока чистота. Компанията търси лицензионно споразумение за специфични приложения или споразумения за съвместни предприятия.

09 FR 36L8 3F1E TO
Френска лаборатория, в сътрудничество с френската фирма е разработила нова технология за дезинфекция на вода и саниране на органични замърсители, чрез йонизация на отпадъчните води, с електронен лъч. Основни предимства: едновременно дезинфекция и отстраняване на замърсителите при високи скорости на потока, няма химически добавки, не произвежда страничен продукт. Компанията търговски или обществени организации, заинтересовани от изпитване на тази технология в нови или съществуващи станции за отпадни води.

09 FR 38m9 3F8E TO
Френска фирма, специализирана в строителството, е разработила безжичен електронен сензор, който следи закаляването, натоварването и наличието на пукнатини в бетона. Френската фирма търси партньори за техническо сътрудничество за последните етапи от разработката на продукта.

09 FR 37M3 3F8C TO
Фирма, разположени в северната част на Франция продава втора ръка хидравлична преса, поради развитието на индустриалната си дейност и надграждане на оборудването. Това е преса за формоване с капацитет на компресия 2000 тона. Пресата е в много добро състояние. Търси се търговско споразумение с техническа помощ с промишлени предприятия.

09 CZ 0754 3E02 TO
Чешки научно-изследователски институт е разработил нови сензори за статично и динамично измерване на сили на опън в отделни нишки и основи. Предимство се състои в оптималното съотношение между чувствителност и правилната честота на измерване на носителя на деформаци. Патентования дизайн на сензора дава възможност да се постигнат високи динамични параметри. Фирмата търси партньори за различни видове техническо сътрудничество.

09 CZ 0744 3EVI TO
Малка чешка университетска фирма е разработила високотехнологична персонална система, която позволява възможност за сигнализиране и удобна комуникация за възрастните хора в домашни условия. Технологията автоматично разпознава евентуален физически срив и позволява наблюдение на избрани медицински показатели (ЕКГ, кръвно налягане, SpO2, кръвна захар и т.н.). Търсят се индустриални партньори за за лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

09 PL 61AJ 3F7O TR
Полска компания, специализирана в областта на биотехнологиите търси технология по метод на анаеробна суха ферментация за преработка на органични отпадъци с преобразуване в електрическа енергия и топлина. Те искат да произвеждат чист биогаз като възобновяем източник на електроенергия и топлинна енергия от преработката на органичните отпадъци от различен произход. Търсят се партньори за обмен на информация или за техническо сътрудничество.

09 LU 70DB 3EIR TR
Люксембургска фирма търси софтуерна технология, за извличане на текст и метаданни от Word, Excel, PowerPoint, PDF и други формати. Софтуерът би трябвало да работи с операционната система Microsoft Windows, да има настройки за изпълнение и да поддръжка най-популярните файлови формати. Желаната технологията може да бъде на лабораторията етап или да е напълно завършена.

09 IT 55X5 3F5P TR
Италианска фирма от Рим със солиден опит в областта на професионалното / промишлено приложение търси компании (производители на текстил или от риболовната промишленост) в състояние да произвеждат пластмасови проводници (преплетена жица или направена чрез екструдиране) с основен диаметър под 1 мм, но с диаметър, който може да се увеличи (около 50%) на равни разстояния в интервал от 50 мм (параметрите могат да бъдат облекчени). Малки натрупвания (с форма на топчета) генерират тези повтарящи се варианти на напречното сечение.

09 PL 63AW 3FKU TO
Компания от Северозападна Полша, производител на пелети и дървени стърготини, използвани за екологично гориво, предлага услуги на тестване на второ поколение пелети (напр. био-въглища). Компанията има на свое разположение най-новите технологии и машини, които й позволяват производството и изгарянето на ново поколение биомаса. Търсят се партньори, заинтересовани в техническо сътрудничество, договор за производство или търговско споразумение с техническа помощ.

09 PL 63AX 3FJC TO
Средно предприятие от Полша е разработило кондензиращ бойлер, свързан със соларни системи. Главни предимства: бойлерите работят със соларни батерии; това е модерен бойлер, който предоставя топлина в централно отоплявана система. Компанията търси индустриални партньори, интересуващи се от по-нататъшно разработване и от изследователски институти и компании за тестване на нови приложения.

09 RU 86FG 3FLQ TO
Руска фирма е разработила дървообработващи машини за оползотворяване на крайните дъски при бичене на трупи (външните парчета от ствола, когато се оформят с квадратно сечение). Машината е с цифрово-програмно управление, което позволява да се избере най-добрата скорост, с която детайлите да преминават през машината (скорост на подаване). Машината може да се приложи в дървообработващата промишленост. Иновативното решение гарантира увеличаване на продукцията на висококачествен дървен материал и намаляване на отпадъците. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

09 RU 86FG 3FRB TO
Иновативно предприятие от Челябинск, Русия, специализирано в машинното инженерство, е разработило усъвършенстван, ротационен двигател с вътрешно горене за приложение в различни превозни средства. Компанията търси партньори за тестване на нови приложения и договор за производство.

09 RO 662B 3FOE TO
Румънска компания е разработила линия за пакетиране на хранителни продукти, проектирана да предоставя изключителна гъвкавост, лекота за пригодяване към производствените нужди. Компанията търси партньори за лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

09 PL 64BH 3FB8 TO
Предприемач от Югоизточна Полша предлага високоефективна газова обезпрашителна технология, която може да има много приложения в енергийната индустрия, особено в почистването на отходните тръби на газовите инсталации. Технологията е готова за полево тестване. Търси се търговско споразумение с техническо сътрудничество.

09 LV 58AD 3FKB TO
Латвийско предприятие е разработило концепция на цифрова и автоматизирана основна авиационна услуга, която включва основните регулации и информация за видимите полети в рамките на Европа. На базата на тази концепция, компанията е започнала разработване на нова и ориентирана към клиента услуга, която ще подобри обработката на данни и ще предостави редовно актуализирано, операционно и навременно доставяне на данни, свързани с аеронавтиката. Компанията търси техническо сътрудничество, за да адаптира услугата към специфичните нужди на бъдещи партньори.

09 LT 57AB 3FJG TR
Фирма от Литва е разработила фасадно покритие, което предпазва външните стени на сградите, регулира влажността вътре и притежава изолационни свойства. Този нов продукт не съдържа разтворители, предотвратява появата на мухъл, подобрява вътрешната температура, не е лесно запалим и е подходящ за детски стаи. Литовската фирма търси партньори, които могат да тестват този новаторски продукт, след което продуктът да бъде адаптиран към специфичните местни потребности.

08 PL 61AN 27FW TO
Иновативна компания от Северна Полша е разработила екологична технология за тъкани на основата на пероксид. Технологията може да се използва при избелването на прежди и тъкани от памук или лен и техните смеси със синтетични влакна. Основните ползи от тази технология: щадящa околната среда, ниска себестойност на процеса на избелване и съкращава времето за производство. Фирмата търси партньори, които се интересуват от търговско споразумение и / или лицензионно споразумение.