Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - СЕПТЕМВРИ 2012

12 DK 202G 3O6V TO
Международна датска фирма е разработила нова концепция за зелени градове, която автоматично произвежда широк спектър от ценни продукти (напр. урея, чиста вода и торови продукти) от човешки тор. Технологията е преди всичко изпълнима в нови строителни конструкции или където сградите са напълно обновени. Датската компания търси съвместни предприятия или търговски споразумения с международни компании за строителство.

12 RB 1B1N 3O8A TO
Малка компания от Сърбия е разработила и патентовала иновативен тип контактор. Контакторът се използва навсякъде в промишлеността, където се използва електричество. Предимства над съществуващата контактори са че използва 20 пъти по-малко енергия, издържа два пъти по-дълго и е много по-надежден от обикновеното. Целевите клиенти са производители на електромери, както и фирми от всички отрасли на промишлеността. Фирмата търси партньор за джойнт венчър и търговско споразумение с техническа помощ.

12 CZ 0746 3O0Z TO
Чешки производител на керамика е разработил керамични базови соларни клетки с интегрирана байпас диодна защита и капсулиране. Тя позволява дълготрайна надеждна работа в слънчевия панел с оптичен концентратор в реални условия. Развитата технология на цялия концентриран фотоволтаичен панел (CPV) включва проследяване, навигация и измервателна система. Максималната ефективност на постоянен ток от слънчевите панели е 30%, а максималната мощност е 750W. Компанията се интересува от търговско споразумение и техническо сътрудничество.

12 IT 53U1 3OAL TR
Иновативен център за научни изследвания по ИКТ, намиращ се в Южна Италия е разработил прототип на компютъризирана система за управление на използването на лекарства, произтичащо от необходимостта да се оптимизира и да се гарантира възможността за проследяване на целия жизнен цикъл на продукта, като се започне от предписването, администрацията и освобождаването на пациента. Търсят се производители на болнично оборудване с опит в болници и клиники за по-нататъшно развитие.

11 ES 28G1 3MGQ TO
Испанска технологична компанията е разработила нов метод за синтез на пигмента азо с намаление 99% от ПХБ (полихлорирани бифенили), които се произвеждат от реакцията. Процесът получава само 0,57 PPM на съдържанието на ПХБ. Търсят се партньори за лицензиране на правата за производство и продажби на този продукт с тяхната технология.

12 LU 87GA 3OJP TR
Голяма американска компания търси предложения за високо-чувствителен анализ на следи от метали, откривани при производството на полупроводникови устройства. Фирмата се интересува от договор за разработване, доставка на оборудване, развитие на съвместно лицензиране.

12 IL 80ER 3O38 TO
Израелско МСП е разработило технология за външно осветление. Предимствата й, в сравнение с тези на пазара, са нейната малка консумация на енергия, ниски разходи за поддръжка и интензивна светлина. Търсят се индустриални партньори за производство и / или събиране на предлаганите продукти. Партньорите трябва да се специализират в: а) производство на стомана и алуминий, б) електронни и / или осветителни приложения, в) фотоволтаичната индустрия.

12 LU 87GA 3OJS TR
Голяма американска компания търси предложения за технологии за наблюдение на плътността на магнитния поток, изменящ се във времето вътре в двигателя на задвижващия механизъм при експлоатация. Интерес представляват сензорите, които могат да бъдат вкарани в тесния процеп в двигателя чрез методи, базирани на безконтактни измервателни принципи или революционни материали, които могат да бъдат използвани за магнитната чувствителност. Фирмата се интересува от съвместно развитие, договор за развитие, лицензиране.

12 GB 403U 3OCD TO
Великобритански университет със седалище в Югоизточна Англия е разработил нов атомен часовник, въз основата на нанотехнология за използване в портативни, GPS независими мрежови устройства. Търсят се компании, които се интересуват от развитието на тази бизнес възможност.

12 IL 80ER 3O37 TO
Израелско МСП е разработило технология за соларно външно осветление. Предимствата, в сравнение с тези на пазара, са че не включва консумация на електроенергия, има ниски разходи за поддръжка и висока мощност на светлината. Търсят се индустриални партньори за производство и / или събиране на предлаганите продукти. Партньорите трябва да се специализират в: а) производство на стомана и алуминий, б) електронни и / или осветителни приложения, в) фотоволтаичната индустрия.

12 GB 403U 3OCC TO
Великобритански университет със седалище в Югоизточна Англия е разработил устройство за високоскоростна оптична комуникация за мобилни устройства. Това устройство предлага удобството на безжично решение, но има основно предимство по отношение на сигурността и може да работи в среди, където са забранени радиовълните. Търси се партньор за търговско развитие.

12 GB 403U 3OCV TR
Малка R & D компания, базирана в Югоизточна Англия, търси технически партньори и / или инвестиции за по-нататъшно развитие на система за избягване на сблъсък при превозни средства. Потенциални партньори за съвместно развитие могат да бъдат от академичните среди или индустрия, с опит в областта на алгоритмите за развитие и електрониката за идентифициране на обекти. Особен акцент се поставя на измерването на разстоянието до обекта.

12 GB 403U 3OCP TO
Компания от Обединеното кралство е разработила за първи път софтуерен пакет, който подобрява производителността в компанията чрез използването на Lean методология. Софтуерът включва улавяне на разходите от различни източници за изграждане на доставчика на база данни и регистър на договорите, а също така позволява на потребителите да изпълняват съответните доклади. Фирмата търси партньори за лицензиране, съвместно по-нататъшно развитие или адаптиране към специфичните нужди.

12 GB 403U 3OFO TO
Компания, базирана в Югоизточна Англия е разработила напреднали технологии за ранно откриване, не-инвазивно изследване на сърдечно-съдови заболявания чрез анализиране на сигналите, придобити от четири крайници при електрокардиография. Фирмата търси медицински устройства за лицензиране на тази технология.

12 GB 42O1 3O9Z TO
Английско МСП е разработило високотемпературни, високопроизводителни и безоловни пиезоелектрични керамични материали за интегриране в екстремни приложения на околната среда, когато исканията не могат да бъдат изпълнени от конвенционалните пиезоелектрични, магнитни, хидравлични и пневматични системи. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество (нови съвместни разработки и приложения, адаптиране към специфичните нужди) и търговско сътрудничество с техническа помощ.

12 GB 403U 3OG1 TO
Компания от Югоизточна Англия е разработила технология, която позволява почистването на гладки повърхности при силно увеличена скорост и ефективно използване на ресурсите. Уникалната вакуумна система за филтриране рециклира 97% от използваната вода и могат да се отделят частици между 5 микрона и диаметър 25 mm. Технологията може да се използва върху всяка равна повърхност, както хоризонтално, така и вертикално. Компанията търси индустриални партньори за съвместно адаптиране на технологията към нуждите на партньорите и производството на продукта.

12 GB 403U 3OG2 TO
Компания, базирана в Югоизточна Англия е разработила технология за адсорбция на топлинни помпи, което ги прави достъпни за вътрешни и транспортни приложения. В сравнение с конвенционалните системи, тази технология може да намали разходите за енергия за отопление и охлаждане с 35%. Компанията би искала да намери партньори, които могат да помогнат за разработване на технология и приложения на нови пазари.

12 GB 403U 3OG3 TO
Компания, базирана в Югоизточна Англия е разработила модулна и мобилна анаеробна система за смилане, която е съвместима с редица потоци от отпадъци, включително млечни продукти, промишлени и градски отпадъци. Тъй като системата не се нуждае от подкрепа на инфраструктурата или разрешение за строеж и монтаж, е напълно подходяща за малки фирми и частни лица. Фирмата търси партньори за пълно тестване и разработване на системата, включително адаптиране към различни потоци отпадъци и условия.

12 GB 403U 3OG4 TR
Компания за медицински продуктов дизайн от Югоизточна Англия търси технологии, базирани на кислородна или азотна адсорбция, които да се интегрират в преносим медицински продукт, предназначен да доставя кислород на пациентите. Крайният продукт ще трябва да бъде лек, тих, енергийно ефективен и рентабилен. Други методи за селективно създаване на кислород или отстраняване на азот и аргон обаче също ще бъдат от интерес. Фирмата търси партньор за съвместна разработка на този продукт.

12 GB 403U 3O6L TR
Производител на апаратура от Югоизточна Великобритания иска да развива портфейл чрез идентифициране на нови и специализирани инструменти, които обхващат редица сектори и видове анализи. Фирмата се интересува предимно от възможности за лицензиране, но също и от други видове взаимодействия и възможности за развитие, които може да се представят на производителите на аналитична апаратура.

12 GB 403U 3OBO TO
Великобританска компания е разработила новаторско, защитено с патент решение, за предотвратяване на инфекция с вируси, шпионски софтуер и зловреден софтуер (малуер) без актуализиране на базата данни за вируси. Не се изисква взаимодействие с потребителя и системата може напълно да конфигурира софтуера за управление. Фирмата търси партньори за лицензиране и съвместно тестване на мащабни разпределени изчислителни системи.

12 GB 403U 3O0P TR
Университет от Югоизточна Англия работи върху синтеза на нови производни на глюкозата за лечение на диабет тип II. Търсят се промишлени и партньори за научни изследвания, които могат да екранират инхибиране на ензимната активност и такива, които биха могли да синтезират нови производни на глюкозата.

12 GB 39n3 3OJ2 TR
МСП, базирано в Северна Ирландия търси иновативни технологии и продукти за повишаване на ефективността и производителността на машините, ангажирани в селското стопанство, горското стопанство и градинарството. Търси се джойнт венчър с индустриални партньори за проучвания и по-нататъшно развитие.

12 GB 42O1 3OJ3 TO
Великобританско МСП е разработило нова система за изолация на прозорци, която подобрява изолацията на прозорците с много малко разходи. Системата е лесна за инсталиране, евтина за производство и ще се изплати многократно. Фирмата търси лицензионни споразумения с фирми, които желаят да произвеждат този нов продукт.

12 GB 403U 3O9Q TR
Университет от Югоизточна Англия, начело на консорциум кандидатства за средства по 7РП за разработване на интерактивен инструмент за обучение на традиционна музика и архив, които да помогнат в опазването на културното наследство за бъдещите поколения. Търсят се партньори или културна организация (музей, библиотека или организация за развитие), които да допринесат с архивен опит или партньор от музикалната / медийната индустрия, за доказване или съвместно разработване на концепцията.

12 FR 33J8 3O59 TO
Френска лаборатория е разработила технология за растително извличане, който е ефективен, селективен и е екологична алтернатива на нефтените разтворители. Този метод е подходящ за вече съществуващи промишлени съоръжения. Има преки приложения в добива на растително масло, козметични съставки и добавки в храните, парфюмерийната индустрия, фармацевтични лекарства и фракции. Търсят се партньори, заинтересовани от по-нататъшно развитие, техническо сътрудничество и лиценз на тази технология.

12 GB 47P8 3OBJ TO
МСП в североизточната част на Англия е на ранен етап в придобиване на система за безопасност, здраве и околна среда (SHE) за акредитация на организации, занимаващи се с наноматериали по веригата на доставки, включително производители на наноматериали, фирми, включващи наноматериали в техните продукти и крайните потребители на продуктите. Предлага се техническо сътрудничество.

12 ES 28G2 3O6J TO
Испанска публична изследователска организация е разработила семейство phosphonium соли, които се характеризират с висока противоракова активност (ниска микромола). В допълнение на това, тези съединения са отлични антипаразитни агенти със стойности на активност, които са по-високи, отколкото повечето одобрени лекарства. Следователно, те са отлични кандидати за лечение на рак и паразитни болести като малария и урогенитална трихомониаза. Търсят се фармацевтични компании, които се интересуват от патентен лиценз.

12 DK 20B3 3NV5 TR
Датски производител на части за промишлени системи за охлаждане е започнало проучване, за да разследва възможната драстична промяна при избора на материали - от месинг и неръждаема стомана до алуминий. Компанията се интересува от специалисти по картографиране (фирми, университети, институти) в областта на алуминиевите охладителни системи, корозия и трибология (системи, които често се състоят от Al, Cu, стомана), алуминиеви технологични мрежи за масово производство.

12 PL 62AQ 3OBI TR
МСП от Североизточен регион на Полша, специализирано в производството на панели за пчелни пити търси технология / решения, които предпазват повърхността на пчелна пита от водата. Технологията може да бъде в етап на развитие, тъй като МСП ще го тества на практика. Търси се сътрудничество с ниска цена.

12 CZ 0748 3O6U TO
Малка чешка компания е разработила нов тип набирателна фотоволтаична централа с използване на горивни клетки. Тази система е много по-ефективна в сравнение с конвенционалните използвани Electrolyzers. Голямо предимство на тази електроцентрала е възможността лесно да се съхранява енергията, във форма на водород. Също така, това решение има минимален ефект върху околната среда. Компанията предпочита лицензиране или търговски споразумения с техническа помощ, но е отворена и за други форми на сътрудничество.

12 NL 60FI 3O0E TO
Холандска фирма предлага пълна гама от сертифицирани съоръжения за UV дезинфекция. UV-системите могат да се използват за питейна вода, обработка, отпадъци и повторно използване на водата, както и за специални приложения като плувни басейни и аквакултури. Предлагат се варианти под налягане, както и с открит канал. Фирмата търси технология лицензия и / или търговски споразумения с техническа помощ.

12 ES 27F3 3O57 TO
Изобретател от южната част на Испания е разработил новаторска система за защита на различни видове двигатели срещу щети. Тя е направена от двойна електронна схема, предназначена да прекъсне електрическия ток или доставката на гориво в предварително определен период, за да има време да се паркира безопасно, но в същото време се намалява риска от механични повреди. Изобретателят търси лицензиране на патент.

12 TR 99PB 3OIL TR
Турско голямо предприятие, произвеждащо потребителски стоки, търси партньори, по-специално университети, МСП и изследователски институти за предложението EUREKA. Целта на проекта е да се разработят магнитни материали без или с намалено използване на суровини от изключителна важност. Потенциалните партньори трябва да имат опит в магнитния синтез и / или 3D дизайн поток.

12 GB 46P4 3NVP TO
Шотландско МСП предлага своята патентована високо надеждна последователна система за съхранение на данни, предлагаща голям капацитет на ниска цена. Системата използва само една десета от силата на сходните й системи, устойчива е на недостиг на дискове, не се изисква процес за възстановяване на диска и значително се намаляват текущите разходи. Създадена първоначално за съхранение на видео наблюдение, компанията сега търси партньори в нови пазари за възстановяване, архивиране на електронни пощи, медицински изображения, архивиране на данни в реално време за логове (адаптиране).

12 GB 46P4 3NZ3 TO
Опитно МСП от Великобритания предлага проучване и помощ при разработване във ветеринарната индустрия (в подкрепа на развитието, регистрацията и производство на ветеринарни фармацевтики). Търсят се партньори от здравни дружества, които разработват ветеринарни лекарства и / или компании, разработващи добавки за съвместно по-нататъшно развитие и търговски споразумения.

12 GB 77dz 3ODV TO
Великобританско МСП предлага набор от честотни конверторни технологии, които превръщат 5 или 10MHz синусови сигнали в честоти от 1Hz и 1pps нагоре до други стандартни честоти. Технологията се използва за калибриране, научни изследвания и развитие в рамките на телекомуникационния сектор.Използва се активно намаляване на шума чрез филтриране за ултра ниски показатели на шума. Фирмата търси технически и търговски партньори, за адаптиране и използване на тази технология.

12 NL 60AH 3O5G TO
Международна организация е разработила панел с разгъната структура, който предлага много ефикасно отворено / сгънато съотношение. Предложената концепция за дизайн може да се прилага в градското строителство и инфраструктурните приложения, например разгъване на антени и панели. Когато се извършва от дирижабъл може да се използва като източник на светлина за използване при бедствия, или като табло за обяви и реклама. Международната организация се интересува от лицензионно споразумение за сътрудничество.

12 NL 60AH 3NZY TO
Водещ европейски технологичен институт е разработил система за автоматично пилотиране в морето на ветроходни яхти. Предимствата пред конвенционалните технологии включват способността да се направи корекции на руля в съответствие с вълните, пред които е изправена лодката и по този начин да се осигури по-добър комфорт и по-добро ветроходство. Организацията търси индустриален партньор, за прехвърляне на тази технология на пазара чрез лицензионно споразумение.

12 DK 20B3 3OBF TO
Датско МСП, специализирано в леките структури, е разработило гъвкави олекотени алуминиеви профили, които могат да бъдат манипулирани с ръка във всички посоки, което прави възможно производството на изключително извити леки и силни структури. Профилите могат да се използват в областта на сценографията, архитектурата, интериорния дизайн и индустрията. Фирмата търси техническо сътрудничество, нови области на приложение или споразумение за производство.

12 GB 46P5 3O40 TO
Шотландска компания със значителен опит в хранително-вкусовото опушване е проектирало производствен процес за създаване или разширяване на бизнес в областта на опушването на храните. Системата може да бъде адаптирана за посрещане на нуждите по отношение на вида на храните, които се опушват. Търси се съвместно предприятие, търговски или технически партньори в Европа, които могат да използват този процес за разработване на нов бизнес или нови продукти, разширяване или усъвършенстване на съществуващите процеси.

12 GB 46P5 3O43 TO
Шотландски компанията е разработила иновативен домашен опушвач за производство на пушени хранителни продукти в домашни условия. Продуктът е с уникален дизайн, който гарантира на крайния продукт постигане на традиционен пушен вкус, лесен е за работа и има атрактивен външен вид. Фирмата търси индустриални партньори, които да произвеждат продукта по лиценз.

12 UA RE05 3OCK TO
Украинска компания е разработила и тествала нова технология за производство на порест бетон с по-малък размер на порите, без използването на пясък или трошен камък. Полученият материал има по-ниски разходи и по-високи качествени характеристики като топлопроводимост и абсорбция на вода. Може да се използва за производство на сгради. Компанията търси прилагане в други региони. Възможен е инженеринг, продажбата на лицензи и др.

12 LU 87GA 3ODL TR
Голяма американска компания търси предложения за иновативна биометрична автентикация, която може да бъде интегрирана в смартфоните, без да се прави компромис с интуитивната използваемост. Интерес представляват алтернативите на общи решения на биометричните данни, активирани от специализиран хардуер, напр.магнитни сензори за пръстови отпечатъци. Фирмата се интересува от развитието на договор, съвместно развитие, лицензиране.

12 LU 87GA 3ODN TR
Голяма американска компания търси предложения за технологии, които могат точно да произвеждат микрополимерни пелети с тясно разпределение по размер и с определен диаметър до съотношение на дължина. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукта, закупуване на оборудване, договор за изследвания, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставка.

12 LU 87GA 3ODX TR
Голяма американска компания търси предложения от лица, които могат да предоставят Омега-3 масла, течни и / или полу-твърди, предназначени за фармацевтични приложения. Фирмата се интересува от споразумение за изключителна доставка, лицензиране, доказателство за концепцията демонстрация, съвместно развитие.

12 LU 87GA 3OE0 TR
Голяма американска компания търси предложения за много малки акумулаторни системи за захранване. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукти, проучване на договори, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно споразумение за развитие.

12 LU 87GA 3OE5 TR
Голяма американска компания търси предложения за тихи, самостоятелно заключващи се системи за позициониране за големи приложения на звука. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукти, проучване на договора, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно споразумение за развитие.

12 LU 87GA 3OE6 TR
Голяма американска компания търси партньори с възможности в опаковъчните продукти, технологии и възможности, особено в Япония и Корея. Целта е да се използват и да разширят обхвата на тези технологии за пазарите в САЩ, Европа и Латинска Америка. Фирмата се интересува от всички видове партньорства, включително лицензиране, съвместно предприятие, както и възможностите за оторизиран партньор.

12 LU 87GA 3OFC TR
Голяма американска компания търси предложения за технологии за укрепване на магнитно поле в определена посока, за устройство, което включва бобина, която създава магнитно поле приблизително 0.1mT. Фирмата се интересува от съвместно / договор за разработване.

12 LU 87GA 3OFE TR
Голяма американска компания търси предложения от партньори за разработване на технологии за напитки, които намаляват неприятния вкус на храните или които пречат на последващия вкус от самата напитка в устата. От особен интерес са технологии, които намаляват омазняването, горчивината или тръпчивостта. Фирмата се интересува от договор в областта на научните изследвания, лицензиране на технологии, доставка на материали.

12 LU 87GA 3OFG TR
Голяма американска компания търси предложения за материали, които имат променлива топлопроводимост, в зависимост от външните температури. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукта, договор за изследвания, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение с доставчика.

12 LU 87GA 3OGH TR
Голяма американска компания търси предложения за синтезиране на нови арилни фосфатни съединения за оценка на износването на добавки за двигателни масла. Фирмата се интересува от лицензиране, придобиване на продукта, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставки.

12 LU 87GA 3OGM TR
Голяма американска компания търси предложения за технологии, които да имат висок ефект на почистване с малко количество вода, за устно почистване, като например почистване на водна струя. Фирмата се интересува от съвместно развитие / договор, лицензиране, за доставка на продукти.

12 GB 41n7 3OHT TO
МСП от източна Англия предлага нова патентована комбинация хладилен агент за използване в малки климатични устройства и търговски хладилни системи. Новоразработената смес предлага положителни характеристики в сравнение със съществуващите смеси, включително понижена горимост, повишаване на ефективността, ниска токсичност и в съответствие с новото законодателство на ЕС. Фирмата търси партньори за съвместно предприятие, голям партньор за производството на хладилни и европейски партньори за производство на смеси по лиценз.

12 GB 41n7 3OH6 TO
Английска компания е разработила нова безжична аудио слушалка, пригодена да отговарят на специфичните изискванията на крайните потребители за персонализация на аудиото. Производителят на преносими устройства (мобилни телефони, MP3 плейъри, таблети и др.) търси интегриране на технологията в съществуващата им продуктова гама, създаването на нов клас продукти за музикалните пазари по силата на лицензионно споразумение и / или техническо споразумение за сътрудничество.

12 GB 41n7 3OBK TO
Международен екип, включващ компания от Обединеното кралство е тествал концептуално ново устройство, предпазващо от падане. То отнема усещането от подметката и от прасеца, като същевременно дава възможност за подобряване на баланса и походката. Пациентите много бързо приемат устройството, което води до намален риск от падане. Първоначално се търсят дистрибутори от сферата на рехабилитацията. Търси се техническо сътрудничество с разработчиците на допълващи продукти, протектори и протези.

12 RO 78EG 3O1U TO
Румънски изследователски институт е разработил инсталация за непрекъснато производство на обогатен с водород газ на деминерализирана вода, който работи въз основа на командния електронен блок, което засича автоматично тенденцията за консумация на газ. Румънският изследователски институт търси търговско споразумение с техническа помощ (инженеринг и техническа помощ) с индустриален партньор, да развива, признае и въведе инсталацията в производството.

12 MT 59AE 3OBG TO
Изобретател на Малта е разработил новаторска машина, теглена от трактор, която е подходяща за почви с повече камъни, като механично отделя камъните от почвата и ги отделя в контейнер за отстраняване. Разработчикът търси производствено споразумение с партньор, които се интересува от по-нататъшно разработване на технологията и / или лицензионно споразумение.

12 IS 81ET 3OE8 TO
Исландско МСП е разработило и пуснало нови контролирани видеоигри, които играчът трябва да контролира чрез регулиране на неговите нива на релаксация и концентрация. Игрите биха могли да предоставят терапевтични решения в образователната и здравната сфера, при проблеми като хиперактивност, заекване, дислексия и други. Търси се техническо сътрудничество за адаптиране към специфичните нужди, лицензионно споразумение и финансови ресурси.

12 IL 80EP 3OC3 TO
Израелска промишлена R & D компания е разработила нов маркуч за капково напояване, способна на самостоятелно регулиране на водния поток във всяка надморска височина, с най-модерна система за изравняване на налягането чрез капкови прорези и отвори по линията на маркуча. Фирмата търси индустриален партньор за по-нататъшно проектиране, разпространяване, и разширяване на тази технология в целия свят с технически и лицензионни споразумения.

12 IL 80EP 3OEM TO
В конкурентния пазар на трайното обезкосмяване, израелска медицинска R & D компания е разработила новаторска ръчни технология, базирана на научни вибрации, които безболезнено незабавно и трайно премахват нежеланото окосмяване. Фирмата търси стратегически промишлени R & D партньори за съвместно разработване, тестване, повишаване и разпространение на тази технологична иновация (съвместно предприятие, лиценз и техническо сътрудничество).

12 IL 80EP 3OFV TO
Израелска медицинска технологична компания е разработила най-модерна иновация, която ще революционизира интерфейса на нашата международна здравна система. Предлаганата технология е хай-тек, мини-компютър, устройство, с размер на кредитна карта, който ще съхранява, управлява и открива лични медицински данни, и най-важното, ще е разположение в ръцете на всеки пациент. Фирмата търси международни R & D медицински, фармацевтични, технологични, компютърните фирми за партньорство с по-нататъшно развитие.

12 IL 80EP 3O3I TO
Компания, лидер на пазара на фиксираните телефонни мрежи, дистанционното управление и контролът на системата за отчитане, се занимава с разработването и производството на цялостно интелигентно решение за мрежата за вода, електроенергия и газови комунални услуги. Дружеството осигурява най-високо ниво на надеждност на отчитане, и намалява разходите за модернизация на системата. Търси се индустриален партньор за по-нататъшно развитие.

12 FR 38m7 3NVU TO
Френско МСП е разработило синтетични вектори, базирани на катионни полиелектролити за трансфекция на клетки на бозайници при мащабни операции за бързо производство на протеини. МСП търси партньори, специализирани в био-производството. Търси се търговско споразумение с техническа помощ, техническо сътрудничество и потенциален джойнт венчър с европейски партньори (с изключение на Франция).

12 FR 38m7 3OGF TR
Френско предприятие, специализирано в мобилните решения за оптимизация на Интернет потока търси партньори, в идеалния случай малки и средни предприятия (МСП), с които да си сътрудничат по R & D проект. Целта на този проект е да се създаде платформа за обработка, за да се оптимизира и да се намали потреблението на честотната лента на мултимедийния поток през Интернет. Търси се технологично сътрудничество.

12 FR 38m7 3OGY TO
Френска компания, специализирана в решенията за иновации SATCOM, проектира и произвежда сателитни комуникационни съоръжения за излъчване, отбрана и търговски пазари, с акцент върху мобилните спътникови терминали.Това е единственият оператор, който предлага най-малките и най-леките сателитни куфари в света с автоматична система. Търси се търговско споразумение с техническа помощ или техническо сътрудничество.

12 FI 30I0 3OEX TO
Финландска университетска група за изследвания е определила нов метод, който е в състояние да разпознава раковите образувания (особено рак на дебелото черво, КРС), които традиционните техники не могат. Изследователите търсят индустриални партньори в областта на молекулярната диагностика на рака, които се интересуват от по-нататъшното развитие и лицензирането на този метод.

12 ES 27F4 3OBE TO
Испанска публична изследователска организация е разработила процедурата за управление и едновременен контрол на мрежови устройства. Системата позволява да се класифицират съобщения, разменяни между устройствата и системата за контрол в отговор на все по-голямата йерархия на оперативните приоритети. Освен това системата дава възможност за генериране на събития, промени в състоянието на устройствата, които могат да засегнат функционирането му. Търси се лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.