Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЮНИ 2011

FI 30I1 3IGJ TO
Фирма от Финландия, която работи в областта на мрежовите анализи, е разработила решение за управление на сложни информационни мрежи. Решението дава възможност да се идентифицира нежелано поведение в мрежа и по-конкретно във визуализиране на сложни събития в лек и четим формат. Фирмата би желала да разшири своята дейност в Европа и цели сключване на търговски договорености за техническо сътрудничество и потенциални договори за лицензиране.

10 PT 65BN 3IFD TO
Португалски държавен университет е разработил нови луминесцентни наноматериали, наречени луминесцентни нанотръби алуминати, покрити със серий (III) и други лантанидни йони, които биха могли да се прилагат в суровини, използвани в оптически изобретения като сензори и биомаркери, фотолуминесцентни подово-керамични плочки, бои и други. Университетът търси фирми, произвеждащи неорганични фосфорни и неорганични пигменти/оцветители с цел осъществяване на споразумения за лицензиране.

10 GB 77dz 3IFI TR
Университет във Великобритания търси партньори за подаване на проектно предложение по 7РП, тема HEALTH-2011.2.3.1-4 Разработване на мулти-анализен диагностичен тест. Университетът търси представители на малки и средни предприятия за партньори с релационен модел за база данни, хостинг експертиза и експертиза за търсене на връзки, като те ще трябва да събират данни от медицински центрове и да съставят релационни бази данни. Проектът има за цел да намери нови отговори за поставените диагнози на вторични болнични инфекции след операция.

10 ES 27F4 3IGL TO
Spin-off компания от Андалусия е разработила иновативна методология за предоставяне на таксономична идентификация на проби от макро-безгръбначни, диатомеи, фитопланктон и макрофити, за да отговори на изискванията за прилагане на Европейската рамкова директива за водите, като предлага качество и конкурентни цени. Тя има за цел да постигне техническо споразумение за сътрудничество или търговско споразумение за техническа помощ.

10 PT 65BN 3IFF TO
Португалски университет е разработил нова система за защита срещу балистични въздействия и взривни вълни, причинени от експлозии. Системата представлява "сандвич" конструкция, изработена от вътрешни коркови слоеве, композитни или керамични материали, както и от външни метални или композитни пластове. Тя може да бъдат използвана в превозни средства, в лични системи за защита, както и в защитни системи на сгради и други инфраструктури. Университетът търси партньори за изграждането на индустриален прототип или заинтересовани от лицензионно споразумение партньори.

10 PT 65BN 3IGB TO
Португалски държавен университет е разработил нов процес за капсулиране на луминесцентни алуминати, който може да се използва в материали за самопочистващи се хигиенни повърхности в областта на конструктивни/структурни системи, биомедицински системи, водни системи или системи с нива на висока влажност, антибиотици, ваксини и биоматериали. Университетът търси фирми производители на неорганичен фосфор и неорганични пигменти с цел скючване на споразумения за лицензиране.

10 PL 63AZ 3IEE TO
Полска фирма, занимаваща се с производство на дървени фронтове/предни части/ на мебели, е разработила нов метод за производство на дървени фронтове, извити фронтове и мебелни елементи. Технологията позволява обработване на дървен материал за производство на дървени артикули (предимно мебели фронтове) в различни форми и размери. Технологията се отличава с производството на извити дървени елементи. Фирмата търси смесено дружество (joint venture) и цели слключване на търговско споразумение за техническа помощ.

10 ES 29G6 3IGC TO
Испанска фирма за биотехнологии, специализирана в разработването и производството на ин витро тестове за диагностика, е разработила набор от тестове за откриване на хранителни алергени в различни хранителни вещества. Тестовете са базирани на имунологична технология, така че те биха могли да открият специфични хранителни алергени. Фирмата търси партньори, заинтересовани от прилагането и/или насърчаването на този вид продукти. Компанията е отворена и за обсъждане на изследователски проекти за по-нататъшни приложения на тестовете.

10 PL 61AJ 3G73 TO
Полски технологичен институт е разработил ориентирани към клиента холографски решетки с дифракционна фаза на обема на дихроматен желатин. Решетките имат висок коефициент на сигнала спрямо шума и поради това те могат да се прилагат успешно като точни спектрални устройства, като напр. спектрометри за визуализация, Раман спектрометри и лазерни резонатори. Институтът търси техническо сътрудничество, бъдещо развитие и финансови ресурси.

10 CH 84FB 3HYQ TO
Швейцарска индустриална фирма е разработила ултра твърди покрития (ta-C DLC) като защита срещу износване и замърсяване на повърхности. Предимствата са: твърдост по-висока от 5000HV, нисък коефициент на триене равен на 0,1, ниска температура на процеса под 100°C, контрол на дебелината на покритие до под няколко нанометра. Фирмата търси индустриални фирми (напр. от областта на медицината, електрониката, устройствата за наблюдение) с цел тези предимства на покритията да намерят пазар/реализация на нови възможности, например за повърхностно закаляване, защита срещу износване, солидно смазване.

10 PL 63AZ 3IF9 TO
Полска фирма е разработила машина за изрязване на форми от порест полистирол. Машината е направена от лек материал и поради това лесно преносима. Тя може да се използва в различни условия и е лесна за опериране. Предлаганата технология позволява изрязване на различни форми (букви и др.) Може да се използва за различни цели и в различни сектори. Фирмата търси партньори, заинтересовани от предлаганата технология, и по-конкретно партньори за лицензионно или търговско споразумение за техническа помощ.

10 GB 46P4 3IFM TR
Шотландска фирма е в процес на разработване на лесен за използване уеб-базиран научен модел на система за управление, като разширение на съществуващия вече електронен лабораторен компютър. Компанията се интересува от техническо сътрудничество с лаборатории в университети, изследователски болници, биотехнологични и други малки и средни предприятия, за да окаже помощ при оценката и по-нататъшно развитие на продукта.

10 BE 0213 3IAH TR
Международна фирма, работеща в сектора за потребителски стоки, търси бърз и надежден метод за квантуване на 7-въглероден монозахарид в суровинно вещество (плод), както и в краен ингредиент (концентрат на плодова захар). Методът трябва да включва употребата на оборудване, което е стандартно за една лаборатория или завод от ХВП. Компанията е отворена към различни видове партньорства.

10 GB 43O3 3IG9 TR
Дружество за недвижими имоти от Великобритания търси горивни клетки, базирани на системите за комбинирано производство на топлина и енергия (CHP), за разполагането им в нови и вече съществуващи жилища. Дружеството вече е пионер при въвеждането на системи за вътрешни горивни клетки и е предприело първите проучвания във Великобритания за оценяване критични нива на риска за отговорниците за здравето и безопасността , противопожарната служба и застрахователите в Обединеното кралство. Дружеството търси техническо сътрудничество с производителите, които желаят да проведат полеви изпитания.

10 IT 54V7 3IG6 TR
Италианска фирма, занимаваща се с развойна дейност, подготвя проектно предложение по 7РП Научни изследвания за сигурност (Security Research), Покана за проектно предложение 4. Проектът имат за цел да разработи иновативен контролно-пропускателен пункт на летище. Консорциумът търси европейска компания, работеща в сферата на сигурността, за системен интегратор и дистрибутор, както и европейска организация за управление на летища, която вече да осигурява управлението на даден контролно-пропускателен пункт на поне едно европейско летище, и която би проявила интерес да участва в проекта като краен потребител.

10 GB 77dz 3IG5 TR
Компания от Великобритания търси нови продукти, услуги, технологии и нововъведения, свързани с всички видове здравни проблеми при жените. Необходимо е продуктите да бъдат годни за употреба в домашни условия. Освен това ще бъдат разгледани и продукти, които следва да бъдат използвани от лекари специалисти. Възможни са различни видове споразумения за сътрудничество. Крайният срок за отговор на офертата е 20 септември 2010 година.

10 TR 97NA 3IDO TO
Турска фирма е разработила механична система за преобразуване на вятъра в енергия с цел изпомпване на вода. Иновативната система включва технология с променлив ход за бутални помпи. Устройството на акционерното дружество за контролиран променлив ход променя удара на буталото според скоростта на вятъра, така че вятърният ротор може да извлече максималната енергия от вятъра. Фирмата търси потенциални партньори от страни, членуващи в мрежата, за лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

10 IT 54V7 3IG2 TR
Международен консорциум подготвя проектно предложение по 7РП ИКТ, Покана за проектно предложение 7. Проектът има за цел да разработи иновативен модел за устойчива мобилност на хората в града. Консорциумът търси организация от Европа за управление на общини, която вече да е поела управлението на въпросите, свързани с мобилността на хората, в поне един европейски малък или среден по мащаби град и е заинтересована да участва в проекта като краен потребител.

10 FR 34k3 3IE2 TO
Френски изобретател е разработил и патентовал дървена опора с възможност за многократна употреба, която позволява съхраняване на около 10 литра вода. Тази опора цели да предотврати загиването на дървото, поради липса на напояване, като същевременно го предпазва от ураганен вятър. Френският изобретател търси партньори, заинтересовани от съвместно разработване на продукта и пускането му на пазара

10 ES 24D4 3IG3 TR
Испански изследователски център подготвя проектно предложение по Цел ИКТ- Информационни и комуникационни технологии (Objective ICT) 2011.3.2 Интегриране на Smart компоненти и Smart системи. Целта на този проект е да се подобрят методите за архитектура, технологии и комуникации във фирмените Смарт среди, и свързването им със Smart сгради, използвайки ги за първоначална точка на продажба. Търсят се партньори за създаване на консорциум по проекта.

10 TR 98OB 3I2V TO
Турска фирма /МСП/, с тясна специализация в областта на аудио видео кодиране е готова да направи търговско споразумение за техническа помощ. Видео компресията или видео кодирането е основна технология с приложение като например в цифрова телевизия, DVD, мобилна телевизия, видео-конферентна връзка и видео стрийминг интернет.

10 IT 53U1 3IFZ TO
Фирма от Южна Италия /МСП/, специализирана в прилагането на техники за изкуствен интелект за насърчаване / валоризация на културното наследство, е разработила новаторска персонализирани културна система за туризъм, в състояние да предоставя информация и културни маршрути при посещение на туристи, адекватни на тяхната култура, интереси, опит, време и пари за харчене, и др.Фирмата търси партньори от публичния и частния сектор, които се интересуват от иновативни персонализирани туристически услуги, насочени към популяризиране на културните и икономическите предимства на културната сфера,

10 SE 67CC 3IFL TO
Малка компания от Югоизточна Швеция, в сътрудничество с шведски технически университет, е разработила и патентовала система прозоречни щори, която функционира като място за временно съхранение на топлинна енергия, в случай на излишък. Щорите са изработени от атрактивен алуминиев профил, съдържащ материалът натриев сулфат с промяна на фазата (Глауберова сол). Топлината след това се продава в стаята, при температура дефицит. Фирмата търси партньори, заинтересовани от създаване на съвместни търговски и технически предприятия

10 HU 50R8 3IES TO
Унгарска фирма /МСП/ предлага високотехнологични технология за противопожарна защита, която е за предпочитане да се използва за маслени резервоари и танкери. Перфектно подготвената пяна се съхранява под налягане в съд. При изпускането на пяна, същата се формира на място, където се извършва разширението. Тя не изисква водните ресурси, не се нуждае от аспириращи устройства, изисква значително по-ниски капиталови вложения, не изисква усилия и разходи за поддръжка. Търсят се партньори от Гърция за лицензно споразумение и споразумение за съвместно предприятие.

10 HU 50S2 3IDT TO
Малко унгарско предприятия е разработило компютърно подпомаган геометричен анализ на оборудване. Системата се препоръчва за всяка компания, работеща в областта, където се изисква надежден, бърз и обективен мониторинг. Основни препратки се намират в производство крушки. Предимството, което предлага системата е, че контролът след края на производствения процес се извършва без човешка намеса. Фирмата търси промишлени потребители, партньори, заинтересовани от техническо сътрудничество.

10 HU 50R8 3IFT TR
Унгарски изследователски център кани МСП с опит в цифровата рентгенография за участие в Разработка по 7РП в полза на Европейската асоциация за прахова металургия. Целта, поставена от Европейската асоциация за прахова металургия, е да се разработи нов инструмент за проверка, базиран на цифровата радиография, за по-добра оценка на суровите части. От МСП се очаква да подпомогне разработването на инструмента, чрез предоставяне на консултации. Производителите на оборудване за цифрова радиография също са желани партньори.

10 US 87GA 3IFQ TR
Голяма американска компания търси предложения за функционализиране на термопластични материали чрез студена плазма, така че те могат да бъдат трайно захванати за диенозни гуми, без използване на слепващи системи. Интересуват се от лицензиране, придобиване на продукти, договор за проучване, доказателство за концепцията, водеща до увеличаване на производството, съвместно разработване и постигане на споразумение за доставка.

10 US 87GA 3IFP TR
Голяма американска компания търси предложения за разработване и / или доставка на компактен видео Head-Up дисплей показващ образ с подсилена реалност в малкото пространство в автомобила. Интересуват от договор за разработка, договор за доставка до 100,000 единици на година, покупка на технология и лицензионно споразумение.

10 US 87GA 3IF4 TO
Изследователски институт от САЩ е разработил нова система за доставка на почти всички охладени или замразени продукти – от камбала (вид риба), уловена в Аляска и гурме говеждо месо до животоспасяващи продукти като кръв, плазма и медикаменти. Патентованата, немеханична система е първата, която поддържа доставките замразени до 60 часа (2,5 дни) без хладилно оборудване. Компанията търси партньори в сферата на медицината, доставките на потребителски и индустриални стоки и транспортния сектор, които да лицензират и предложат технологията на пазара.

10 US 87GA 3IF1 TO
Екип американски университетски изследователи са разработили нов метод за отстраняване на арсен от водата. Този бърз процес използва евтини мед-съдържащи съединения, лесно премахващи арсена от питейната вода, в резултат на което концентрацията на арсен спада под максимално допустимите стойности по стандартите на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. Университетският екип търси партньори за комерсиализиране на услугата, използваща новия метод за отстраняване на арсен. Интересуват се и от съвместни изследвания и партньорство за развитие и / или лицензиране на метода.

10 GB 42O1 3IET TO
МСП компания,базирана в южен Йоркшир,Обед.Кралство произвежда специализирани циркониеви дюзи с ултра висока плътност с високи допуски в размерите и подобрени характеристики, устойчиви на ерозия. Продуктите могат да бъдат описани, че позволяват на стоманата, да постигне удължено последователно леене и подобряване на производителността и производствената ефективност , в измерване на течна стомана при непрекъснато леене. Компанията се стреми да разшири европейската си дейност чрез съвместни предприятия с техническа помощ.

10 PL 62AP 3IER TR
Полска фирма търси охлаждаща и транспортна станция за производство на ПВЦ дограма. Търсената технология дава възможност за пробиване на отвори за дръжки и болтове с ЦПУ болт касета.Искането за устройство трябва изцяло да кореспондира с ЦПУ клинов заварчик и CNC чистач. Фирма търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.

10 PL 63AZ 3IF7 TO
Полска фирма е разработила машина за рязане на пено- полистиролни дъски. Машината е направена от лек материал и е преносима. Може да се използва при различни условия и е лесна за работа. Фирмата търси партньори, заинтересовани от предлаганите технологии, т.е. партньори за лиценз или търговско споразумение с техническа помощ

10 PL 62AS 3IBX TO
Полски изобретател е изобретил нова лодка захранвана с човешка сила. Изобретението съчетава лодка и водно колело. Намира се на етап прототип. Такова изобретение може да се използва както за развлекателни и комуникационни цели така и за екологично транспортно средство. Изобретателят търси промишлени партньори, заинтересовани от бъдещето развитие и производство на водно колело- лодка. Всички форми на сътрудничество са добре дошли.

10 IT 55X2 3IEU TO
Италиански изобретател е проектирал баня за еднократна употреба за подобряване на санитарните условия в спортни съоръжения, болници, хотели и къмпинги, и други съоръжения, като общи душове и съблекални. Банята ще позволи на потребителите на обществени средства да запазят сухи краката си и ги пази от контакт с подови повърхности. След употреба баните могат да се рециклират като хартия или по друг начин. Търсят се партньори, заинтересовани от производството на патентован дизайн .

10 IT 56Z4 3IF6 TO
Търси се партньори за развитието в промишлен мащаб на нов процес за производство на водород чрез електролиза на вода, характеризиран с забележително намаляване на потреблението на енергия в сравнение с електризаторите на пазара (по-малко от 2 киловатчаса на нормален кубичен метър на водорода) . В момента технологията е тествана на лабораторна скала от изследователски екип в североизточната част на Италия.

10 AT 0111 3IEW TR
Австрийско МСП ще внесе предложение в програмата ЕВРОСТАРС. Главната амбиция на проекта е да се увеличи икономическата ефективност на инсталации за биогаз. Важна част е оценката на пазарния потенциал и по-нататъшното въвеждане на нов продукт на пазара. Продуктът се базира на остатъци от инсталации за биогаз, хранени с селскостопанска биомаса (без отпадъците). Консорциумът търси опитен партньор, който да проучи, популяризира и разпространи нови възобновяеми пелети, произведени от биомаса.

10 ES 23C6 3HZE TR
Испанска фирма е специализирана в работа по проверка и поддръжка, както в офшорни съоръжения така и в подводни корпуси. Фирмата търси специфични технологии за подобряване на преноса и комуникация с чуждестранни водолази, които се прилагат за гмуркане с водолазни шлемове. Компанията възнамерява да включи тези нови функции към съществуващите водолазни шлемове в зависимост от нуждите, посочени от професионалисти. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ

10 PL 61AK 3IEF TR
Средна Полска фирма, специализирана в производството на електро техническо оборудване и професионални инструменти за електротехници търси технология за пресоване на пластмасови гофрирани тръби на БКП, използвани като защитни изолатори на проводници. Исканата технология трябва да е напълно разработена.

10 PL 61AJ 3IBT TO
Полски изобретател е разработил нов метод за бързо включване на елементи като сегменти на вентилационните канали с еластични клипове. Методът може да се прилага за канали с правоъгълна форма и кръгли разрези и включва 18 версии на канален иглен конектор. Патентът е внедрен.Изобретателят търси сътрудничество за получаване на патент, удостоверения и въвеждането на метода на пазара.

10 TR 99PB 3IF0 TO
Компания, базирана в Турция предлага патентована технология за лечение на раковите заболявания. Лечението е насочено към фундаменталната уязвимост на туморните клетки, посочени от основателя на компанията и е доказано в клинични изпитвания- фаза II за безопасно премахване на туморните клетки от пациенти, независимо от органа за произход и етапа на тумора. Съвместното предприятие, техническо сътрудничество и други споразумения, ще бъдат изследвани за регулаторно одобрение и пускане на пазара. Лицензирането е възможно за някои райони.

10 TR 99PB 3IEX TO
Компания, базирана в Турция предлага защитено с патент медикаментозно лечение на псориазис за партньорство, за да може лечението да бъде одобрено от регулаторните органи и изнесено на пазара (до пациентите). Фаза II клинични проучвания са показали безпрецедентна терапевтична ефикасност , осигурявайки бързо изчистване на псориазис лезиите за по-малко от седмица с осигурена безопасност. Съвместното предприятие, техническо сътрудничество и други бизнес споразумения ще бъдат разгледани. Лицензирането е възможно за някои райони.