Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - МАРТ 2012

FR 37M3 3NV8 TO
Френско МСП е разработило напълно пасивен радиометър, предназначен за сферата на сигурността. Технологията позволява да се откриват от разстояние взривни вещества и оръжия, носени от хора или скрити в багажа. Фирмата търси партньори, интересуващи се от използването на тази технология или адаптиране към специфичните им потребности.

GB 41N7 3NU7 TR
Доставчик на химически добавки търси (двойни) сензори за Азотни оксиди(NOx). Такива датчици биха позволи намаляването на NOx след изгарянето. Смята се, че тези сензори са на път да се появят на европейския пазар. Търсят се търговски споразумения за техническа помощ, както и техническо сътрудничество, за да се даде възможност на доставчика да го представи като допълващ продукт на китайския пазар.

PL 62AQ 3NTG TO
Научно звено от Североизточнa на Полша разработи устройство за оползотворяване на отпадъци под формата на мазнини, особено животински мазнини. Главното предимство на изобретението е че автоматизира процеса на изгаряне и предлага безопасно и лесно съхранение на рециклирания материал, като устройството е сравнително евтино. Звеното търси научно и техническо сътрудничество.

HR 89GM 3NHJ TO
Производител предлага уникално и икономически ефективно решение: "Сух лед" технология за бластираща техника. Системата за бластиране "Сух лед" има гъвкавостта да се използва в много промишлени предприятия и превъзхожда другите методи за почистване: Намаляване на престоите; бързо почистване, без повреда по оборудването; по-малко разтворители; намаляване на отпадъците; повишена безопасност; Екологично чист. Фирмата търси партньори, интересуващи се от лиценз и/или търговско споразумение с техническа помощ.

LV 58AD 3NRF TO
Латвийско МСП е разработило фотометрично-базирана технология за високо-степенна автоматична оптична проверка на малки дефекти в плоски или извити повърхности на прозрачни и непрозрачни обекти. Разделителната способност е 0,5 микрона в дълбочина, скоростта на движение е 1 м / сек, а диаметъра на лъча е 2 мм. Методът може да се реализира с прост хардуер. Тя може да работи в промишлена среда и е устойчива на смущения. Търсят се партньори за индустриални приложения и комерсиализация.

KR 9A9E 3NV0 TR
Корейско енергийно дружество търси система за биомаса с висока ефективност. В частност, функционирането и управлението на технологията трябва да бъде лесен и евтино. Фирмата търси за лицензиране и техническо сътрудничество.

KR 9A9E 3NUZ TR
Корейско МСП, специализирано в инженерство / разработване / производство на селското стопанска и горската техника, търси система за обработка на утайки от отпадъчни води, за горива, енергия и компост. Изисква се намаляване на разходите за третиране на отпадъците чрез рециклиране на отпадъци и предотвратяване на замърсяване на околната среда. Фирмата търси промишлени партньори за лицензиране и адаптиране към специфичните нужди.

KR 9A9E 3NUY TR
Корейска компания, специализирана в областта на машиностроенето / изграждане на съоръжения за третиране на септични ями и отпадъчни води, се нуждае от технология, която да може да работи ефективно с не-биоразградими отпадъчни води. Наред с това, трябва да може да се освобождава от азота. Фирмата търси промишлени партньори за лицензиране и съвместно по-нататъшно развитие.

KR 9A9E 3NUX TR
Корейска компания, специализирана в производството / продажбата на нефтопродукти, търси високо ефективен биодизел, и технология за разработване на метилов естер. Суровините трябва да бъдат лесни за доставка и да бъдат икономически осъществими. Фирмата търси индустриални партньори за лицензиране, съвместно по-нататъшно развитие и технически консултации.

PL 62AQ 3NEB TR
МСП от Североизточния регион на Полша търси диагностично устройство: скенер за контрол и диагностика за двигатели с вътрешно горене и бордови системи за контрол на автомобила. Търсената система трябва да бъде с ниска цена и да има ниски експлоатационни разходи. Фирмата се интересува от лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

PL 62AQ 3NE5 TR
МСП от Североизточна Полша търси преса за трошене на шасита на коли/цели превозни средства. Търсената технология би трябвало да позволи намаляване на размера на автомобилните шасита / цели превозни средства от 40 до 70%. Избраната технология трябва да бъде оборудвана с транспортна форма и трябва да позволи свободно движение на пресата, за да бъде използвана на различни места. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

HU 5010 3NUS TO
Унгарска Университетска катедра е разработила технология за оползотворяване на отпадъчни води, въз основа на селективното събиране на урината. Целта на технологията е да се събира съдържанието на писоара. Основно предимство: уреята много по-добре се използва в заводите в сравнение с конвенционалните азотни торове. Технологията е полезна за компании занимаващи се с управление на канализации и за компании-производители на торове. Катедрата търси партньори от промишлеността или от сферата на услугите за изпълнение на пилотен проект за вграждане в канализационна система.

BE 0213 3NUI TR
Брюкселският офис млада и иновативна фирма търси експерти в областта на Еко-Дизайна, токсикологията и наноматериалите, с цел разработване на интердисциплинарна база данни за съвременни материали. Идеята е да се съберат данни за токсикологичното въздействие и оценка на жизнения цикъл (LCA) на съвременните материали. Например, наноматериалите по веригата на доставка. Целта е да се разработят съвместни изследователски проекти, с които да се кандидатства за национално или европейско финансиране.

ES 27F3 3NUN TO
Андалуски университет е разработил устройство за оптично дуплексово предаване и приемане на лазерен лъч с пръстеновидно излъчване, при което лазерните лъчи са линейно поляризирани в две перпендикулярни равнини, които се разпространяват и в двете посоки на оптичната ос. Производителите на устройството търсят финансиране под формата на лицензионно споразумение.

5010 3NUF TO
Великобританка фирма, произвеждаща продукти от геотекстил за мащабно гражданско приложение, търси европейски партньори, занимаващи се с конструиране на железопътни релси, за съвместно развитие на продукти за този пазар. Пълният асортимент на високопроизводителната геосинтетика вече се е доказал във великобританската ЖП индустрия. Търсят се нови пазари. Нуждаем се от съвместно техническо развитие.

CZ 0746 3NUE TR
Малка чешка компания, насочена към автоматизация на сгради, търси АЙТ компании или партньори, с клиенти в правителствения и общинския сектор, интересуващи се от електронно файлово архивиране. Търсят се партньори по проекта за съвместно по-нататъшно развитие. Проекта ще бъде финансиран от Израело-Чешка програма.

HU 5010 3NU9 TO
Малко унгарско предприятие е разработило ръчен фенер за използване от железопътни компании. Главно предимство е дълготраещата батерия. Техниката е най-подходяща за железопътни компании, но тя също може да се използва за даване на различни сигнали и във всички други транспортни отрасли. Фирмата търси промишлени или сервизни партньори за развитието на технологията и серийно производство.

GB 403U 3NTY TO
Спин-аут компания ot Югоизточна Англия е изoбретила патентован иновативен процес за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (например от съоръжения за изгаряне на отпадъци) и създава екологично чисти строителни материали от различни видове отпадъци. Търсят се партньори от Франция в сферите на строителството, производството на строителни материали, отпадъчни материали. Фирмата се стреми да участва в разработване / тестване / демонстрационни проекти от малък и среден мащаб.

GB 42O1 3NU3 TO
Фирма за иновации от Великобритания разработва нов продукт за изолаия на големи стъклени пространства. Продукта рязко ще намали разходите за отопление, вентилаия и климатизация в сгради с големи стъклени повърхности. Технологията е подходяща както за вече построени сгради, така и за нов строеж за домашно и търговско прилагане. Новаторът търси лицензионни споразумения и / или партньорство за разработване на прототип в пълен мащаб с цел да се комерсиализира крайният продукт.

FI 30I1 3NTP TO
Финландска фирма е разработила и патентовала нов ефективен метод за гъбично био-почистване на замърсена почва. Компанията желае да отдаде технологията под лицензно споразумение. Споразумението включва техническо обучение в началото на първите проекти. Лабораторията на фирмата е на разположение за тестване. Партньорите могат да произвеждат и свои почвопочистващи продукти на база на дадената технология.

KR 9A9E 3NUD TR
Корейска фирма, специализирана в разработването на продукти, свързани с кислород и пречистване на вода, търси технология, която да пречиства отпадъчната вода, получавана от животновъдството. Водата ще може после да се използва за селскостопански цели. Фирмата търси потенциален партньор за лицензиране и техническо сътрудничество.

KR 9A9E 3NUC TR
Корейска фирма, специализирана в алтернативната енергия (фотоволтаична; слънчева; геотермална и вятърна) търси технология, свързана със система за гореща вода, използваща слънчевата топлина. В частност, технологията е с висока ефективност, което ще позволи подобряването на съществуващите тродукти, a също така ще бъде лесна за монтиране. Фирмата търси промишлени партньори за лицензиране и съвместно по-нататъшно развитие.

FR 35K7 3NUB TR
Френска фирма, Европейски лидер в дизайна на оранжерии и градински центрове, търси подизпълнители, които са в състояние да произвеждат заварени части от стомана S235JR Hot-Dip Galvanized (HDG) за конструиране на съоръжения. Продуктът в момента предлага адресни данни от 38 държави, като ще се добавят още. За разлика от конкурентните продукти, софтуера предлага търсене по списък, освен по пощенски код и може да извежда адресите в UPU мождународен стандарт в S42 формат.

GB 41N7 3NU8 TO
Великобританска фирма, специализирана в софтуер за пощенски адреси, търси партньори и клиенти, които имат нужда от бързо и точно вкарване на данни в техните системи за доставки на поща/продукти и клиентски маркетинг.

HU 5010 3NU6 TO
Унгарско МСП е разработило технология за автоматичен брояч на трафика за частни или областни пътища. Това решение е напълно подходящо за надзор на пътни възли, както и за насрочена оптимизация. Главното предимство е, че данните за трафика се извличат лесно. Технологията е подходяща за местни съвети и за фирми, занимаващи се с дизайн на пътният поток. Компанията търси финансови инвеститори и сервизни партньори за разработване и внедряване на технологията.

DE 0855 3NQJ TO
Учени от германски университет предлагат реактор за сегментиран поток биофилм, в който един биофилм може да се отглежда и поддържа за извършване на реакция на биотрансформация или ферментация в присъствието на сегментиран поток. Изобретението се отнася и до метода за трансформиране на субстрат за продукт, в присъствието на сегментиран поток. Търсят се инновативни компании от различни отрасли за лицензно споразумение и/или взаимно разработване.

FR 32J0 3NR9 TR
Голяма индустриална компания, специализирана в системите за контрол във автомобилния сектор със силни позиции в Европа, търси иновационна технология за разпознаване на жестове в автомобила. За да се подготви европейски колективен проект, компанията търси партньори с задълбочено знание в областа на обработката на изображения, оптиката, оптичните сензори и ергономията, които биха работили и с компании от други сектори, като Медицинска техника или техника за работа в екстремни условия.

KR 9A9E 3NTU TR
Корейско МСП, произвеждащо полупроводникова техника и машини за автоматицация, търси производители на LCD, PDP, AMOLED технология. В частност компанията се интересува от технология за произвидство на леки, тънки дисплеи с висока разделителна способност. Технологията трябва да се демонстрира. Фирмата търси лицензиране и техническо сътрудничество.

KR 9A9E 3NTT TR
Корейскo МСП, което произвежда системи за индустриална автоматизация и контрол, търси технология за USV (безпилотни превозни средства), задвижващи се от възобновяеми източници на енергия. В частност фирмата търси технология, управляваща машините, която да е ефективна и икономична. Тя също трябва да има висока пространствена ефективност. Фирмата търси лицензиране и техническо сътрудничество.

HU 5010 3NTQ TO
Унгарско МСП е разработило софтуер за подпомагане на онлайн издателите на вестници в реално време. Системата измерва и визуализира в реално време публиката на публикуваните статии 24/7 по един лесен за интерпретиране начин, веднага след като Статията е публикувана. Това решение поддържа процеса на вземане на решение. Технологията е идеална за компании при онлайн публикуване или редактиране. Фирмата търси партньори за технологично развитие, разпространение и финансови инвестиции.

FR 36M1 3NRR TO
Независима компания, намираща се в Средните Пиренеи (Франция), произвежда пълна гама от ултрафилтриращи и микрофилтриращи мембрани за пречистване на водата. Нейните модули са компактни, ефективни, надеждни и с лесна поддръжка, 500 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните система за филтриране с пясък. Модулите NSF / ANSI 61 са одобрени от ACS. Фирмата търси партньорствo с ПОО компании за приложение в търговския, промишления и общинския отрасъл.

FR 36M1 3NRT TO
Лаборатория в Тулуза е разработила процес за създаване на 2D и 3D обекти чрез високо налягане, на растителна маса. Получените материали проявяват изключителна издържливост. Търсят се промишлени партньори за развитие на технологията и внедряването и.

FR 36M1 3NRS TO
Лаборатория в Тулуза е разработила мини-безпилотен самолет с капацитет от хоризонтален полет и полет на висене. Има перфектен контрол на режима за много кратко време. Може да движи по земята, по стените и по таваните, благодарение на ултра-леката колесна система. Може да се ползва както на закрито така и на открито(справя се с вятъра). Търсят се промишлени партньори за разработване на различни приложения.

IL 80ER 3NT5 TO
Израелско МСП е разработило нов модул за захранване за използване в областите на телекомуникационната/ изчислителната техника. Предимства в сравнение с тези на пазара са висока енергийна плътност, икономичност и съкращение на разходите. Търси се сътрудничество с превозвачи, доставчици и производители на телекомуникационно оборудване.

EE 21B9 3NU1 TR
Естонско МСП търси партньор за проекта "Евростарс" за софтуерна платформа, която да снима човешко лице в 3Д с биометрични детайли в реално време. Търси се партньор, който да вгради този софтуер и да го тества, както и да комерсиализира продукта след завършване на проекта.

PL 62AQ 3NTF TO
Изследователско звено от Североизточнa Полша е разработило метод и устройство за определяне на устойчивостта на триене на подвижните лагери, които могат да бъдат използвани за определяне на съпротивата на триене на всички подвижни лагери с напречно натоварване. Предимството на изобретението е бързата и надеждна оценка на техническото състояние, различни стедства с въртяща технология. Отделът се интересува от техническо сътрудничество.

PL 64BH 3NTI TR
Компания от Югоизточна Полша е производител на системи за отопление на домакинства. За да се подобри тази технология, фирмата търси модерен термостат за загряване на вода с използваема площ 2,5 м2 до 10 м2 (мощност от 400W до 1 кВт). Технологията трябва да е доказана и готова за прилагане. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

PL 62AQ 3NTE TO
Изследователско звено от Североизточна Полша е изобретило напълно автоматизирано устройство за свързване в процеса на връзки от RIM гнезда и други цилиндрични елементи, изработени от метални колани. Предимството на устройството е в автоматичното вземане на сноп от диспенсера към устройството и автоматичното позициониране на връзката, преди да започне процеса на заваряване. Отделът се интересува от техническо сътрудничество.

PL 63BB 3NTH TR
Компания от западна Полша търси вертена турбина за зареждане на продуктите на фирмата (осветителни инсталаии). Турбината трябва да направи основния продукт на компанията (парково и улично осветление) по надежден и ефективен.

DE 0959 3NP9 TO
Саксонска компания разработи устройство за магнитна терапия, което комбинира механични и магнитни импулси за стимулиране на човешкото тяло и да лекува мускулни, ставни и кожни болести. Търсят се партньори за краен дизайн на пазарния продукт и масовото му производство. Възможно е и лицензиране.

ES 28G2 3NT4 TO
Испански институт, съвместно с Испанският национален университет, са разработили процес за получаване на ВФК (Ванадий, фосфор и кислород) катализатор на въглеродна основа, получена от отпадъчна биомаса, което позволява използването му в окисление на въглеводороди, за производство, за получаване на висококачествен продукт. Получените катализатори показват по-висока активност и селективност при получаването на междинни продукти, между които малеинов анхидрид и акрилова киселина. Търсят се партньори, интересуващи се от лиценз на патента.

PL 63AW 3NT1 TR
Полска компания, лидер в бизнеса за пътно строителство (производство и ремонт на машини за пътно стоителство), търси инновативна технология за поддръжка на пътища. Има възможност за лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

KR 9A9E 3NSX TR
Корейска фармацевтична компания, произвеждаща лекарства и диетични добавки, търси сътрудничество с компания, изследваща диагностични маркери за рак. В допълнение фирмата търси разработена технология, готова за пазара. Компанията се интересува от лицензиране и техническо сътрудничество.

KR 9A9E 3NSW TR
Корейско МСП търси сътрудничество с фирма за научкоизследователска и развойна дейност на суровини за козметика. Фирмата търси партньор, който използва естествени съставки и суровини, които не са вредни за човешкото тяло и са за употреба срещу бръчки. Технологията се очаква също да подобри съществуващите продукти и да се комерсиализира веднага. Фирмата се интересува от лицензиране и техническо сътрудничество.


KR 9A9E 3NSQ TR
Корейска фармацевтична компания търси технология за ултразвуков филм като част от медицинско оборудване. Компанията търси лицензиране и техническо сътрудничество.

KR9A9E 3NSP TR
Средно голяма Корейска компания - производител на лекарства за хора и животни. Търси се спринцовъчно устройство, което може да инжектира както течност, така и прах с дизайн и употреба, подходящи за пазара. Компанията търси лицензиране и техническо сътрудничество.

KR 9A9E 3NSN TR
Корейска компания, занимаваща се с хирургическо оборудване, търси партньори за разработване на технологии срещу стареенето. В частност тя се интересува от оборудване срещу бръчки. Компанията търси лицензиране и техническо сътрудничество.

KR 9A9E 3NSM TR
Корейска компания занимаваща се с медицински лазер търси партньори за изследване на техологии за грижа за кожата. Технологията трябва да е готова за демонстрация. Търсят се партньори за съвместното предприятие, или на лицензионна основа.

KR 9A9E 3NSL TR
Голяма Корейска фармацевтична компания търси партньор, занимаващ се с развойна дейност на дерматологични медикаменти с висока абсорбация на кожата. По-точно тя търси технология, която да увеличи лечебното въздействие върху кожата. Търсят се партньори за съвместно производство, или за лицензионно споразумение.

ES 23C6 3NSE TR
Испанска компания произвежда гранулирана и течна захар и глюкоза за сектора на производство на сокове и сладоледи. За да се подобри управлението на отпадъците и да се избегне необходимостта за тяхното складиране, се търсят партньори за построяване на пречиствателна станция. Търсят се партньори за дизайна и инсталацията на станцията.

ES 23C6 3NSD TR
Испанска компания с традиция в производството на червен пипер търси система за пресяване, за да се избегне настоящият проблем със ситото, при мазните продукти. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

PL 64BH 3NS7 TR
Компания от Югоизточна Полша търси технология за обработка на монерамни камъни и кварц. Технологията трябва да е готова за използване. Търси се търговско споразумение.

PL 64BH 3MLD TR
Малка компания от Югоизточна Полша търси машина за производство на картонени опаковки. Компанията произвежда опаковки за замразени храни. Технологията трябва да е готова за използване. Търси се търговско споразумение.

IL 80ER 3MJ7 TO
Израелска компания разработи нов еко изолационен материал, подходящ за всякакъв вид строежи. Предимствата на материала са лесно рециклиране, висока степен на изолация и лесно монтиране. Търсят се партньори за съвместното предприятие, или за лицензиране.

IL 80ER 3MMM TO
Израелско МСП е разработило компактно устройство, произвеждащо ток за използване на открито, като се елиминира използването на тежък генератор. Системата е свързана към двигател и проивежда 220/110 волта напрежение. Търси се възможност за трансфер на технологии.

IL 80ER 3NO0 TO
Израелска компания е специализирана в производството на НД (нано диаманти). НД е най-съвремененния материал, широко използван при полиране на материали, полимери, смазочни материали и електролити. Технологията се основава на лазерен синтез на НД от сажди. Компанията търси академични и индустриални партньори в сферата на изучаването на рака и заинтересувани в използването на нанодиаманти за био-наблюдение и доставка на лекарство и гени.

ES 28G2 3NS5 TO
Испанска обществена организация за научни изследвания е разработила процедура за извличане на антиоксидантни съединения от кафе silverskin, остатъци от печено кафе на зърна. Екстрактите съдържат високи количества биоактивни съединения като хлорогенна киселина и кофеин, с приложение в козметиката, храните и здравето. Търсят се партньори за по-нататъшно развтие.

RB 1B1M 3N82 TO
Сръбска компания предлага специална технология за производство на био-ферментирали сокове от плодове и зеленчуци, като се прилага принципа на доминиращата микрофлора. Предимството на този производствен процес е, че антоцианите са запазени заедно с витамините и минералите, които имат противоракови качества. Фирмата търси партньори, интересуващи се от лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

PL 63AW 3NRP TO
Учен от Северозападна Полша е разработил технология за получаване на вода като вторичен продукт в процеса на ферментация на етанол. Ученият търси научни звена и фирми, заинтересовани в развитието на технологията и / или прилагането й. Търсят се партньори за съвместното предприятие.

PL 63AW 3NRI TO
Полски учен е разработил миксер, който работи благодарение на магнитно поле. Устройството смесва електропроводими течности. Ученият търси научен отдел и компании, заинтересовани от по-нататъшно разработване и прилагане на проекта. Търси се техническо сътрудничество и съвместно начинание.

CL 85FE 3N60 TR
Чилийска компания, произвеждаща маслини и студено пресован зехтин, се нуждае от поточна линия за извличане на студено пресован зехтин, която може да бъде монтирана в камион, и да бъде транспортирана до различни места. Пресата за зехтин може да е в процес на тестване или напълно готова. Компанията търси партньори които да осигурят тази технология.