Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ДЕКЕМВРИ 2009

09 GB 45P2 3F4O TO
Фирма от Великобритания е разработил нова по-енергийно ефективна технология за отопление, която да да замени настоящите съпротивителни елементи, използвани в чайници. Чрез предложената технология водата достига почти до кипене. Търсят се индустриални партньори, които биха искали да тестват/използват разработения прототип и евентуално да започнат масово пороизводство според предложената технология. Партньорите трябва да имат опит с високообемни отливки за продукти за масово потребление, металолеене или металообработка, изделия от стъкло, монтаж и интегриране на електронните схеми.

09 IT 53U1 3EZA TO
Италианска научноизследователска лаборатория е разработил иновативна система за диагностика, тестване, контрол в реално време, модернизацията и поддръжката на пречиствателни станции. Разработката отговаря пряко на оперативните нужди -позволява да се провери ефективността на действие на инсталациите и да се подобри капацитетът на пречистване на пречиствателни процедури. Търсят се партньори за техническо сътрудничество и търговски споразумения.

09 PL 61AJ 3F57 TO
Полска фирма е разработила нов процес на пълно гранулиране, стерилизация и обезводняване на отпадъчни води утайки. Полученият гранулат, на база съдържание на минерални и органични компоненти се използва като отлична тор, може да се ползва и за други промишлени цели. Търсят се партньори за техническо сътрудничество, съвместно предприятие или споразумение за производство, както и за по-нататъшно развитие на разработката.

09 PL 61AJ 3F4M TR
Полско предприятие търси модерни технологии и средства за възстановяване повторна употреба на типични органични разтворители (например, толуол, ксилол, ацетати, бензин, алкохол и др), - повторната употреба на течности, използвани за охлаждане на базата на етил-, пропил- гликол . Търсят се партньори за търговско споразумение с техническа помощ, обмен на информация, техническото сътрудничество, споразумение за съвместно предприятие, както и финансови ресурси.

09 DE 0855 3F4A TO
Немска фирма е разработила миниатюрен разградител на биогаз. Устройството е предназначено за земеделски производители, фирми, научноизследователски институти, университети и различни индустрии, като се обмисля изграждането на работещо предприятие за производство на биогаз. Устройството за производство на биогаз позволява на компаниите да тестват различни композиции на субстрати и процеси на анаеробно разграждане. Компанията търси за обществени, промишлени или научноизследователски партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

09 PL 62AP 3F2U TR
Полска фирма от печатната индустрия планира да разшири своя асортимент от услуги, включително чрез иновативни технологии в производствения процес. Фирмата търси високотехнологични машини за използване на водни бои за печат на текстил висок до 3 метра. Потенциалният партньор трябва да бъде производител на машини за ситопечат. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

09 FR 38m9 3F2O TR
Френска фирма, специализирана в производството на високотехнологични превръзки търси доставчик на специални форми, направени от пластмаса, силикон или друг подходящ материал съгласно точни спецификации. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

09 FR 37M3 3EXW TO
Френска университетска лаборатория работеща в сферата на текстила предлага своята експертиза и ноу-хау в областта на композитните материали. Целта е да се олекотят структури, особено за целите на транспорта и промишлеността чрез замяна на традиционните метални конструкции с такива направени от композитни материали. Раработката на такъв проект би могла да доведе до патентни субсидии. Търсят се фирми, научноизследователски организации, академичните звена за техническо сътрудничество (Бизнес към бизнесфинансиране и/или по европейски програми за сътрудничество).

09 MT 59AE 3EZK TO
Малтийски изобретател е разработил и патентовал нови преносими ключалки с вградени защитни механизми. Изобретател няма производствено ноу-хау и опит, и поради тази причина търси водещи компании в сферата, които произвеждат такива приспособления. Той се интересува от договор за производство и/или създаване на съвместно предприятие.

09 ES 29G6 3EWO TO
Испанска фирма е проектирала иновативна самопочистваща се система за обществени тоалетни. Тази система е лесна за инсталиране и осигурява евтино и екологично почистване на често използвани обществени тоалетни. Проектираната система позволява програмиране, позволявайки на оператора да реши кога и колко често тоалетната трябва да бъде почистена. Фирмата иска да лицензира технологията, но е отворена за предложения завсякакъв тип договори.

09 GR 49Q1 3F11 TO
Гръцка компания е разработила решение въз основа на специално електрическо и температурно сензорно устройство и устройство за измерване, подходящи за измерване на пълната гама от електрическо съпротивление при производството на композитни материали. Фирмата търси лицензионно споразумение, техническо и търговско сътрудничество в нови области на приложение.

09 GR 49Q1 3E9M TR
Гръцка фирма с дейност в предоставянето на решения за околната среда, търси продукти, които могат да намалят обема на градските и промишлени отпадъци. Гръцката фирма търси търговско споразумение с техническа помощ.

09 ES 23D1 3EXB TO
Испански технологичен център, работещ в сферата на керамика е разработил метод за лабораторна симулация за измерване на загубата на маса на изпитваната проба в промишлени процеси на полиране, което определя специфична степен на износване. Търсят се партньори - производителите на керамични плочки или производители на машини с цел сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ за проучване на абразивни материали и ефективността на керамични плочки.

09 SE 67CB 3EZ3 TO
Дружество от Швеция е разработило уникална, иновативна и патентована технология за профилиране на метални листи. Фирмата има европейски патент за клетъчен, тънкослоен фотоволтаични панел, който може да бъде интегриран към произведените профили. Търсят се лицензионни споразумения.

09 TR 99PB 3ERI TR
Турска компания търси нова технология и машини за производство на разпенени филми, рязане и запечатване на пластмасови торбички за опаковъчната промишленост. За предпочитане е технологията вече да е на пазара. Компанията търси споразумение за съвместно предприятие.

09 САЩ 87GA 3F3F TR
Голяма американска компания търси специалисти във високотехнологичните NAT (Network Address Translation) траверсни технологии на базата на SIP (Session Initiation Protocol) за видеоконферентни системи. Фирмата търси консултиране, инструкции за разработване и съвместно разработване.

09 FR 36L8 3EYO TO
Френска фирма е разработила завършена, автономна и компактна производствена машина за производство на козметични продукти. Функции: пречистване на водата, смесване на компонентите, дозировка, пълнене и почистване; обработка при стайна температура - за да се запази ествствен активен компонент. Машината се захранва от две акумулаторни батерии с възобновяеми източници на енергия. Машината е мобилна и лесно преносима. Компанията се интересува от търговски споразумения с техническа помощ и по-нататъшното сътрудничество за развитие на специфични приложения.

09 МК 82EY 3EHB TO
Македонска ИТ компания, специализирана в разработката на софтуер по поръчка е разработила Advanced Flash CMS софтуер за проектиране, създаване и поддържане на Flash сайтове. Софтуерът е лесен за употреба и не изисква програмиране или HTML познания от страна на потребителите. Разполага с мощни компоненти с вградени редактори и WYSIWYG-функционалност (What You See Is What You Get). Компанията търси партньорства с фирми за уеб дизайн за сключване на техническо сътрудничество и споразумения за съвместно предприятие.

09 IT 55X8 3DF5 TO
Изследователски екип от италиански университет предоставя професионални услуги и подкрепа на всички дейности, свързани със създаването на инсталации за възобновяема енергия. По-специално: висококачествени консултации, сертифициране на компоненти и цели инсталации, предварителен и изпълнителен дизайн, управление и координация на дейностите по безопасност, подпомагане на изграждането и управлението на инсталациите и обучение на персонала. Екипът търси техническо сътрудничество с адаптиране към специфичните нужди на клиентите.

09 PL 63AW 3F18 TO
Институт за механични технологии от технологичния университет в Северозападна Полша предлага тестване на иновативни прототипи на машиностроителни системи. Изследователите предлагат експертен опит в областта на оптимизацията на машиностроителните процесите, което позволява да се премахнат несъвършенства и да се постигне максимална точност на обработените части, преди използването им в заводите. Изследователите търсят да сключат технически, производствен или търговски договор.

09 HU 50R8 3F7I TR
Унгарски изследователски център, който възнамерява да внесе предложение за научни изследвания по 7РП покана за МСП (FP7-SME-2010-1) кани производители и/или дистрибутори на машини и съоръжения във винопроизводството да участват в разработването на автоматизирани техники за вземане на проби за откриване на охратоксин А във виното. Тъсят се малки и средни предприятия които да разполагат с капацитет за целите на проекта и да подпомогнат тестовете в реални условия, или да помогнат с внедряването на системата.

09 HU 50R8 3F7E TR
Унгарски изследователски център, който възнамерява да внесе предложение за научни изследвания по 7РП покана за МСП (FP7-SME-2010-1) кани партньори за разработване на преносими система за енергиен одит. Целта на иновациите, предложени в проекта е да се намали времето, необходимо за процеса на оценяване, като по този начин намаляване на разходите за извършване на енергийните обследвания. Търсят се МСП (разработчици и/или доставчици на енергиен софтуер за строителството), които да помогнат за провеждането на тестове в реални условия и за разпространението и използването на резултатите от проекта.

09 GB 42O1 3F6Q TR
Изследователи от Университет в Лийдс координират проектно предложение за разработване на иновативно решение на проблема с управлението на хранителни отпадъци в гъсто населени градове. Търсят се партньори с опит в производството и разпространението на маломерни твърди хранителни продукти и оборудване за преработка на отпадъци.

09 IT 56Z4 3EU7 TO
Италианска фирма произвеждаща компоненти от метални листове е разработила новаторски основен топлообменник за кондензиращ котел на с приложение в домакинството. Устройството предлага значителни предимства по отношение на намаляване на размерите, топлинна ефективност, леснопроизводство и монтаж. Фирмата търси партньори за лицензионни споразумения или техническо сътрудничество.

09 NL 60AF 3F1Y TO
Холандска компания е разработила ново решение за производство на чиста питейна вода от почти всеки източник на замърсени води. Патентованата мембранна технология оптимизира естествените процеси на изпарение и кондензация, разчитайки само на слънчева енергия. Компанията търси за различни видове сътрудничество в зависимост от партньора. Партньорът трябва да има опит на местно ниво в сферите на слънчевите системи и технологии и/или третиране и управление на води.