Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 02/ 2015

13 GB 4103 3RLL
Фирма в Източна Англия, която е водеща организация в областта на проучванията, предлага тъканни и диагностични услуги на клиенти в сферата на фармацията и диагностиката. “Whole slide scanning” и напълно автоматизираният анализ на количествени изображения позволяват високо-ефективно валидиране на маркери. Основно предимство е възможността за едновременното провеждане на ранни предклинични изследвания за ефикасност с изследвания за токсичност. Търси се техническо и R&D сътрудничество с биотехнологични компании и академични институции с цел валидиране на допълнителни маркери и методи.

TRIN20130807001
Индийска фирма, производител на оборудване за пречистване на вода и отпадъчни води, изцяло снабдява проекти за производство на безалкохолни напитки, сокове и мляко. Те търсят споразумение за техническо сътрудничество с фирма, която разполага със специализирани технологии в областта на пречистване на водата, като например обратна осмоза, ултра-филтрация, нано-филтрация и електродейонизация. Технологичното усъвършенстване би помогнало на фирмата да си създаде ниша сред конкурентите на индийския пазар.

TRKR20150130001
Южнокорейско МСП, специализирано в развитието на NFC (близкополева комуникация), търси ELS система за електронно изписване на продуктовата информация, която използва BLE (нискоенергийна Bluetooth) мрежа. Технологията трябва да комуникира с хост устройството чрез WIFI и класически bluetooth, а с подчиненото устройство – с BLE. Фирмата се интересува от споразумение за съвместно начинание, лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

TRMK20130911001
Македонско МСП, произвеждащо минерални торове, търси ефективна технология за производство на азотна киселина. Технологията трябва да е напълно разработена и готова за прилагане. Фирмата се интересува от търговско сътрудничество с техническа подкрепа.

TRGR20150119001
Гръцка фирма, занимаваща се с опаковането на натурален мед, търси технология, ноу-хау, или опаковъчни машини, които предпазват меда от замръзване по рафтовете или по време на превоз, без да влияят на натуралните му качества.

TRIN20141215001
Индийско предприятие се занимава с чисти технологии, като участва в управлението на соларно фотоволтаично оборудване и ефективно осветление, както и управлението на водите. Фирмата иска да предложи технология за газ от отпадъци и бутилиране на газ. Целевите клиенти са частни лица, които имат големи количества органичен отпадък и необходимост от газ. Фирмата търси опитен технологичен партньор.

TRNL20141209001
Холандско МСП се интересува от съвместна разработка на преносима пожарозащитна стена за защита от огън, газ, вода и топлина. Трябва да се разработи решение за оклузивно уплътнение на предпазната решетка при системата за навигация. Това уплътнение трябва да е огнезащитно, херметично, непромокаемо и топлоустойчиво. Търси се партньорство за търговско споразумение с техническа помощ или споразумение за техническо сътрудничество.

TRSE20141205001
МСП от северна Швеция има продуктова гама, включваща преносими моторизирани антенни системи с автоматично следене и ръчни антенни системи с размер на чинията от 1.0 до 2.4 m. Предприятието търси подизпълнители, които могат да осигурят производството на средно-голяма серия от устройства, поддържащи закрепващите устройства и свръзките на антените. Търси се партньор за производствено споразумение.

TRFR20140130001
Френско иновативно МСП в областта на научните изследвания и проектиране, специализирано в изкуствено осеменяване на животни, цели пълното премахване на употребата на антибиотици в спермата. Предприятието търси решение, използващо активна молекула или механичен ефект, което би имало цитотоксични свойства или би могло да инхибира бактерии и техния метаболизъм. Френското МСП търси партньор, предоставящ ноу-хау, опит или метод за разработването на подходящо решение. Търси се техническо сътрудничество, съвместно предприятие или лицензионно споразумение.

TRFI20150213001
Финландско предприятие за обработка на вторични животински продукти, търси технологии за отделяне, пречистване и премахване на азот от животинска мазнина, предназначена за биодизел. Предприятието е отворено както за предложения, покриващи цялостния процес, така и за частични решения. Предприятието се интересува от лицензиране на технологията, получаване на услугата, търговски споразумения с техническа помощ, съвместно R & D предприятие или споразумение за техническо сътрудничество.

TOUK20150213001
Великобританска изследователска организация е разработила онлайн портал за научната общност в областта на науки за живота, улесняващ обмена на информация и търговията с изследователски инструменти и реагенти, като антитела, клетъчни линии, плазмиди, пептиди, малки молекули и т.н. Търсят се компании за лицензиране на повече от 1000 инструмента, които понастоящем се предлагат през портала. Търсят се университетски офиси за технологичен трансфер, които да поставят и промотират техни собствени реагенти и инструменти във виртуалното пространство по силата на споразумения за услуги.

TOPL20150206004
Полско предприятие е разработило нова технология за неутрализиране на индустриални отпадъчни води, концентрирани разтвори и твърди отпадъци, съдържащи тежки метали. Може да се използва за неутрализирането на отпадъчни води от фабрики за галванопластика и цехове за щавене, както и отпадъци от различни опасни химични процеси. Търсят се партньори за техническо сътрудничество, съвместно предприятие, както и партньори за по-нататъшно разработване на продукта.

TOFR20150205001
Френско предприятие е разработило иновативни стълбове за улично осветление със светодиодна (LED) лента. Тази иновация в уличното осветление позволява наличието на светлина след изключването на главното осветление в даден момент на нощта. Консумацията е само 3W електричество извън пиковите часове, в сравнение с нормалните 100W. Търсят се лицензионни споразумения с производители на стълбове за осветление, както и с производители на улични фенери, които имат желание да прибавят този продукт към продуктовата си гама.

TOBE20141119001
Университетски изследователски екип от Белгия е разработил синтетичен хемосъвместим полимер като алтернатива на протамин сулфата, който бързо и ефективно неутрализира хепарина. Изследователите търсят фармацевтични фирми, които биха проявили интерес към научноизследователско сътрудничество или лицензионно споразумение.

TOIT20131007001
Италиански изследователски институт е разработил нови полимерни материали за употреба като матрица, поддържаща преходни метални оксиди (Mn, Fe, и т.н.), която позволява съхранението на водород при не-екстремни условия на температура и налягане. Институтът търси партньори за разработването на резервоарни прототипи (т.е. за тестване на нови приложения) и/или за допълнителни изследвания върху тези или други видове материали за приложение върху водород (т.е. трансфер на знания за нови суровини).

TOIT20131007002
Италианска старт-ъп компания е разработила иновативно софтуерно решение за „поведенчески“ хуманоидни роботи. Тя предлага роботика, приложима в електронното здравеопазване и съобразена с пазарните, социалните и персоналните потребности. Търси се техническо сътрудничество с предприятия и/или изследователски центрове за електронно здравеопазване с цел разработване на нови решения за лечение на заболявания, и най-вече за лечение на синдрома на аутизма.

TOBE20150108001
Белгийско предприятие търси споразумения за услуги и производство в областта на роботиката и интелигентните мехатронни системи. Те предлагат своите технологични услуги за концептуализирането, разработването и производството на роботи по поръчка.

TOHR20150114001
Хърватски изобретател е създал иновативно механично устройство за улеснено обуване на чорапи. Предвидено е за хора, които изпитват затруднения при навеждането. Изобретателят търси финансово или лицензионно споразумение с партньори и инвеститори, които биха проявили интерес към допълнителното разработване и пускането на продукта на пазара.

TOBE20141223001
Белгийско предприятие предлага технологичните си услуги за концептуализирането и производството на всички видове телени и лентови пружини. Предложението важи както за малки партиди, така и за масово производство.

TORO20141231001
Малко изследователско предприятие от Румъния е разработило и патентовало серия икономични лампи. Основното предимство е тяхната двойна ефективност в сравнение с други подобни електронни лампи. Търси се техническо сътрудничество с изследователска организация за допълнително разработване на продукта, както и лицензионно споразумение или споразумение за съвместно предприятие с производител в областта на осветлението за производството и дистрибуцията на този вид електронни лампи.

TOFR20141212001
Френска университетска лаборатория, специализирана в гликохимията и биокатализата, е патентовала нов зелен процес, позволяващ извличане на молекула с алкохолни функции, арабиноза (C5 захар), директно от полу-целулозна биомаса. Лабораторията търси споразумение за техническо сътрудничество или споразумение за изследователско сътрудничество с индустриален партньор за извършване на допълнителни тестове и завършване на процеса.

TOES20141106001
Изследователи от испанска R&D обществена организация и испански университет са изолирали и характеризирали дрожди от щама Hormonema sp. CECT 13092, който позволява подобрения при няколко процеса в целулозната и хартиената промишленост, както и при производството на второ поколение биогорива. Употребата върху евкалиптови пелети подобрява както биопулпацията, така и ензимната хидролиза. Търси се лицензионно споразумение и/или споразумение за техническо сътрудничество.

13 GB 46P4 3RWY
Шотландско строително предприятие е разработило хибридна строителна система, използваща затворен панел, за изграждането на рентабилни структури с изключителни термични качества. За изолацията се използва рециклирана, възобновяема растителна мазнина. Понастоящем предприятието търси начини за лицензиране на системата за местно производство и дистрибуция в Европа. Притежатели на такъв лиценз обикновено са в сферата на традиционни дървени конструкции, SIPS (структурно изолирани панели) или дървено строителство. Системата безпроблемно се интегрира в съществуващите производствени съоръжения.

TOIL20130815001
Израелска стар-ъп компания е разработила персонализиран струен-тест за урина и дневник на уринирането. Тестът е за еднократна употреба в домашна среда. Продуктите на компанията позволяват децентрализация на изследването и анализа на урина, като по този начин овластяват пациентите. Премахването на ограничения, свързани с времето и мястото, значително намаляват натовареността на медицинския персонал и институции. Компанията търси съвместно предприятие или техническо сътрудничество с фирми или организации в сферата на здравеопазването за прилагането на продукта.

13 HR 89GM 3RMY
Хърватски иноватор е разработил устройство за строителния сектор, което улеснява работниците при разгъването на големи пластични тръби. Особено приложимо е в ситуации, изискващи човешка сила. Устройството поставя тръбите в изкопи и ги фиксира в крайната им позиция. Процесът може да се извършва и на твърди терени. Търсят се партньори за лиценз и техническо сътрудничество.

TOUK20141209001
Великобританска компания със специален интерес в сферата на чистата енергия и електроенергия е разработила иновативни сензорни технологии, приложими за различни видове задвижвания за вятърни турбини. Те могат да диагностицират състоянието на компонентите на по-ранен етап от досегашните системи и също така да се използват за откриването на повреди и разработването на прогнози за оставащия експлоатационен живот на компонентите. Търсят се партньори за споразумения за съвместно предприятие, лицензиране, производство, научни изследвания и/или техническо сътрудничество.

TONL20141208002
Холандско МСП, специализирано в пречистването на водата, е изобретило метод за измерване плътността на течности, използвайки ултразвук. Технологията се използва в смесителната промишленост и намалява производственото време като измерва хомогенността. Влезли в употреба прототипи определят степента на утайка и кал във водата. Методът може да се приложи за откриване на неравности в плътността. Идеите и прототипите се нуждаят от допълнително разработване. Компанията търси индустриални партньори с интерес към лицензионно споразумение или съвместно предприятие.

TOUK20141118001
Великобританска компания със специален интерес в сферата на чистата енергия и електроенергия е разработила нови технологии, приложими за различни видове задвижвания за вятърни турбини, с цел постигане на 20 години експлоатационен живот при офшорни приложения. Очаква се, че животът ще се увеличи най-малко пет пъти, което сериозно би допринесло за рентабилността на офшорните съоръжения. Търсят се партньори за споразумения за съвместно предприятие, лицензиране, производство, научни изследвания и/или техническо сътрудничество.

TOMK20141212001
Македонска IT компания е разработила оптимизиран пълнофункционален софтуер за управление на процеса, предназначен за юридически фирми с всякаква големина, корпоративни юридически отделения и отделения за контрол и анализ на риска, както и други видове юридически професионалисти. Софтуерът оперира с единна база данни и специфични модули, които се персонализират лесно. Подобрява цялостната ефективност, продуктивност и рентабилност на юридическите фирми. Търси се партньорство с МСП-та в областта на IT, които проявяват интерес към лицензионно или търговско споразумение.

TOUK20140916001
Великобритански университет, който е водещ в академичното откриване на нови лекарства и търсенето на следващите поколения терапии, е разработил ново съоръжение за високо ефективен скрийнинг (HTS). Това съоръжение използва най-модерни технологии, които са необходими на учените за прилагането на междудисциплинарни науки при откриването на нови лекарства. Търсят се партньори за споразумение за съвместно начинание, техническо или изследователско споразумение, или споразумение за търговско сътрудничество.

TONL20141210001
Холандска компания е разработила интелигентна динамична логистична буферна система. Продуктът е самостоятелна, автоматизирана, интелигентна, динамична система за товар на поръчки, която може да бъде интегрирана както в нови, така и в съществуващи съоръжения. Компанията се интересува от сътрудничество със системни интегратори за логистични решения при производството, дистрибуцията, продажбата и интернет магазините. Възможните видове сътрудничество включват: търговско, лицензионно и производствено споразумение, както и споразумение за техническо сътрудничество.

TONL20140916001
Нидерландско МСП е разработило нов метод за слагане на незаличим код върху пластмасови субстрати. Мастилото на кода се прилага чрез мастилено-струен печат и след това се синтерова фотонично чрез употребата на ксенонова светкавица. В резултат на фото-термичната реакция, мастилото образува хомогенно съединение със субстрата, което прави кода незаличим. Компанията търси партньори, които биха проявили интерес към търговско сътрудничество за прилагането на тази патентована технология върху техните продукти или процеси.

TORO20141210001
Румънска компания, специализирана в областта на проектирането, инсталацията и обслужването на системи за сушене, е разработила мулти-системна горелка, използваща екологосъобразна процедура по изгаряне на пелетизирана биомаса. При практическото приложение на изобретението се постига незамърсяваща термична енергия на минимална цена и се постига ефективност на изгаряне над 98%. Компанията търси партньори, които проявяват интерес към приложението на горелката в техните технологии, на базата на лицензионно споразумение.

TOIN20141103001
Известна индийска академична институция търси изследователско сътрудничество с университети в ЕС за разработването на научен модел за оценка на използването на устойчива енергия, който би поставил основата на интегриран подход при енергийния и политически анализ на национално ниво.

TOFR20140124001
Френско МСП предлага гъвкаво, висококачествено, сигурно, проследимо и цялостно решение за управлението и съхранението на биологични и клинични проби. Предприятието търси R&D институции, университети, биотехнологични, фармацевтични, земеделски и ветеринарни компании, които се интересуват от търговско споразумение с техническа помощ.

TODE20140110001
Германска компания от много години участва в изграждането на инсталации за изгаряне на отпадъци и извършва дейности в сферата на системи за генериране на пара. Изгарянето на енергийно използваем отпадък се извършва в парни генератори с решетъчни котли. Отпадъкът на малки градове може да се събира и обработва в малки децентрализирани централи. Компанията търси партньори, които могат да произвеждат и да намерят локален пазар за тези инсталации за изгаряне в частично сътрудничество с германската компания.

TOTR20130912001
Малка компания от Турция, специализирана в софтуерни системи за сигурност, е разработила иновативна софтуерна система, която позволява централно управление на системи за физическа сигурност, включително камери за видео наблюдение (CCTV), системи за контрол на достъп, сигнални панели, микровълнови бариери, фибро-оптични устройства за откриване на интрузии, и т.н. Компанията се интересува от техническо сътрудничество и/или търговско споразумение, лицензионно споразумение или съвместно предприятие.

TORU20150218001
Руска компания в сферата на производството на лазерно медицинско оборудване е разработила технология за производство на лазерен медицинско-диагностичен комплекс, включващ система за обратна връзка. Комплексът е предназначен за лечение на онкологични заболявания и оперативна диагностика в реално време. Употребата на този комплекс позволява намаляване на прекомерното топлинно въздействие върху здравата тъкан. Компанията търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ и за техническо сътрудничество.

TOCH20150216001
Швейцарски частен R&D център е разработил иновативен алгоритъм (NILM - non-intrusive appliance load monitoring) за анализиране на консумацията на електроенергия от уредите в домакинството от единична точка на измерване. Той автоматично разделя сигнала за измерване на общата консумация на енергия за едно домакинство според уреда. Центърът търси партньори активни в областта на мониторинг на консумацията на електроенергия и разработването на мобилни приложения и оборудване за електрическо наблюдение. Интересува се от споразумения за научни изследвания и сътрудничество с цел интегриране на системата.

TOSI20150216001
Словенски изследователски институт е разработил нов фотокаталитичен материал, както и методология за производството му. Материалът се базира на тънък слой цирконий. Измерванията на фотокаталитичната активност показват до четири пъти по-висока фотокаталитична активност в сравнение с обикновени титанови катализатори. Технологията е подходяща за пречистването на въздух, газ и вода. Търсят се потенциални индустриални партньори за лицензионни споразумения с цел прилагане на технологията на индустриално ниво.

TOUK20150211001
Шотландска компания, водеща в сферата на използването на светлинния спектър за безжична комуникация, предлага високо-скоростна, двупосочна, мрежова и мобилна LiFi комуникационна система. Системата използва патентовани технологии и позволява на партньорите бързо да разработят високо-скоростни решения за трансфер на данни, които използват светодиодни (LED) инфраструктури. Компанията се интересува от лицензионни споразумения с OEMs (производители на оригинално оборудване) и други.

TOFR20131209002
Френска компания е разработила поли L-лизинова наноструктура, която може да пренася активни ингредиенти или гени за биологични приложения. Патентованата им разработка е на базата на DGL (DendriGraft of Lysine) технологията. Продуктът е вече на пазара. Компанията търси търговски споразумения с техническо сътрудничество с биотехнологични и фармацевтични партньори.

13 SE 67CJ 3SM3
Шведска компания предлага слънчево осветление за затворени помещения посредством иновативна и патентована технология, която улавя и превежда слънчевите лъчи (до 20 метра) във вътрешността на сградата. Компанията търси партньори от сферата на търговията с имоти, архитекти и интериорни дизайнери за техническо и/или търговско сътрудничество. Също така се търсят партньори от сферата на интериорни решения за тестване на нови приложения.