Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - АПРИЛ 2011

10 DE 1168 3IJP TO
Германско МСП е разработило устройство с висока доходност за въздушно наблюдение, което е комбинация от жирокомпас и оборудване професионална камера. МСП търси контакти, по-специално с обществени организации и агенции, за достигане на пилотния и демонстрационния етап и осъществяване на редовно техническо сътрудничество.

10 DE 1592 3IFV TR
Германски R & D център за услуги, специализиран в инженеринг на повърхности и тънки слоеве/филми/ обхваща компетенции в областите: отлагане на тънък филм, нанасяне на покритие, характеристика на филм и анализ на повърхността.
Изследователският институт търси партньори, заинтересовани от участие в
изследователски проекти на МСП в областите: механика/автомобилостроене, космонавтика, инструменти, енергетика, стъкло и фасада, оптика, информация и комуникации, наука за живота и екология, координирани от института.

10 DE 0855 3IGD TO
Германска фирма е разработила технология за слънчево охлаждане и процес за създаване на пара с парабола чрез колектори, които генерират по-високи температури на пара от конвенционалните системи. Системата
увеличава изходната енергия, работи ефективно и може да се поддържа лесно. Приложенията са в отопление и климатизация на супермаркети, хотели, летища и промишлеността. Търсят се партньори за търговски договори с техническа помощ.

10 DE 19A8 3IHU TO
Германска инженерингова фирма предлага иновативен метод за почистване на пясък, чакъл и метали от органични вещества и шлака и за отделяне на руди и метали от пепели, примеси, микро частици и прах.
Машината консумира 50% по-малко енергия, в сравнение с конвенционалните методи. Нещо повече, износването на движещите се части е значително намалено, водещо до ниски разходи за поддържане. Търсят се партньори от сектор строителство или рециклиране за технически или търговски договори.

10 DE 1592 3IH4 TO
МСП от Германия разработи система за ултра филтрация с автоматична филтърна водна струя и интегрирано хлор диоксид дезинфекциране на водата. Системата може да се използва за отстраняване на бактерии/вируси от питейната вода и защита срещу бактерия Legionella във водните инсталации. Друго приложение е отстраняване на нечистотии и изграждане на биофилм. Фирмата търси притежатели на патенти/разрешителни, партньори за съвместно развитие, договори за производство и търговски договори с техническа помощ.

10 GB 45P2 3ICZ TO
Университет от Северо-западния регион на Великобритания е разработил медицинско устройство, което позволява да се доставят анастезиращите газове и издишваните газове да се събират и насочват към почистващо устройство. Предимствата са, че изделието е специално разработено за по-лесно производство, за да е опростено и интуитивно за работа. Производителят предлага лицензи за производство на подходящи производствени фирми.

10 GB 45P2 3ID1 TO
Университет от Северо-западния регион на Великобритания е разработил процес за третиране на вълна, позволяващ направата на дрехи, които се перат машинно и не се гладят. В момента това е единственият метод/начин/, който изпълнява предходните критерии. Университетът търси да лицензира технологията за подходящи партньори.

10 IT 56Z6 3IJT TO
Малка италианска фирма специализирана в проектиране и производство на ел.табла, предназначени за фотоволтаични централи, интегрирани със система за дистанционно наблюдение, която може да контролира състоянията на централата. Фирмата търси монтажници на фотоволтаични централи и собственици, заинтересовани от системата за наблюдение в рамките на техническо коопериране/производство и търговски договори с техническа помощ.

10 SK 69CU 3IJ0 TO
Словашко МСП предлага линия за рециклиране на използвани маслени филтри. Линията е предназначена за фирми, специализирани в обработката и пренасянето на опасни и токсични отпадъци. Ползи за потребителя: подобряване на качеството, спестяване на време и по-лесно манипулиране. Фирмата търси партньори в областта на управлението на отпадъците чрез смесено дружество, търговско споразумение и финансови ресурси.

10 GB 45P2 3ID3 TO
Северо-западният регион на Университета на Великобритания е разработил нов интерактивен пакет от софтуер за Краен Елемент Анализ, чиито главни предимства са, че позволява много по-бързо проектиране и използва алгоритми, които са способни да се справят с пробелми на дизайна, които са тежки изчисления. Предприемачът търси подходящ партньор, който да се възползва от пускане на пазара по лиценз.

10 FR 33j6 3IJ4 TO
Повече от 300 млн.възрастни по света страдат от затлъстяване. Диетата с ограничен прием, която се състои в понижаване на ежедневната храна, колкото е възможно повече /около 40%, без да се достига до недохранване/, която е психологическо предизвикателство и се прилага трудно. Полезните ефекти на диетата са обратими, когато тя се спре. Френски университет предоставя средства за борба със затлъстяването чрез поддържане на лицата в метаболитно състояние, което те придобиват чрез извършване на кратка диета с ограничен прием. Търсят се партньори за лицензиране.

10 FR 33j6 3IJQ TO.
Протеините от ALK синтез се оценяват като цел за терапевтична интервенция срещу по-голяма част от анапластичен голям клетъчен лимфом /46%/ и малка част от недребноклетъчен рак на белия дроб /5% поне в Азиатската група/, невробластоми /neuroblastomas/ и възпалителни миофибробластоми /myofibroblastic/ тумори. Френският Университет е открил специфични инхибитори на ALK киназа дейност, които представляват нов обещаващ метод и мощно лечение срещу няколко типа рак. Търсят се партньори за лицензни споразумения.

10 GB 45P2 3HQL TO
МСП от северо-западния регион на Университета на Великобритания е разработило нови съединения, които инхибират растежа на микроорганизми, като бактерии, гъби, вируси и протозоа, типично откривани в локални инфекции в човешкото тяло. Прави изгодно употребата на микробни агенти. Предприемачът търси подходящи фирми за комерсиализацията и лицензиране.

10 ES 27F3 3IJI TO
Андалуска изследователска група е разработила нова процедура, която позволява феноли и други токсични съединения, като нитрофенол и хлорфенол, да се елиминират чрез комбинация от адсорбционни и катализни техники. Изобретението е особено подходящо за третиране на отпадъчни води, замърсени най-вече с фенолни съединения. Фирмата търси лицензно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

10 NL 60AH 3IIE TO
Холандска фирма е специализирана в разработването и производството на продукти на базата на композитни материали – дълги влакна със засилена термоустойчива основа. Фирмата е пионер/инициатор/ в използване на тези материали в Холандия през последните 15 години и създаде обширна библиотека от комбинации от материали и впечатляващ запис за широка гама от промишлени сектори. Фирмата се интересува от разширяване на дейностите си зад граница чрез договорни лицензи с партньори в различни сектори.

10 NL 60AH 3IJO TO
Холандско МСП е разработило технология на основа на оптика и електроника по поръчка на клиента, за да калибрира цифрови снимки и
да ги прехвърля безжично към дистанционна информационнна и комуникационна мрежа, за да се използват в сектори медицина и зъболечение. Данните ще се съхраняват автоматично. Тази технология може да се използва за специфични приложения за зъболечение, дерматология, приложение в съда, лабораторни изследвания на тъкани. Фирмата търси лицензна договореност.

10 IT 53U1 3II4 TO
Малка италианска фирма е разработила ефективна комуникационна структура за проследяване на процес/продукт. Технологичната платформа на основа на уеб-ориентирана система, предлага решения за удостоверяване качеството на продукцията чрез непрекъснат мониторинг по потребителската верига, давайки на всеки етап автоматични инструменти, които да контролират основните и спомагателни материали, изделия и процесите на преработка. Търсените партньори са от хранителна промишленост за техническо коопериране.

10 PL 63AV 3IHW TR
Полска фирма от хранителната промишленост се интересува от изследвания за въвеждане в експлоатация, за да прецени избрани качества на нес/ersatz/ кафе. Предпочитаните заинтересовани лица трябва да са от сектор Изследвания/Развитие R&D от ЕС.

10 PL 63AV 3IHX TR
Полска фирма от хранителната промишленост се интересува от технологично сътрудничество с производител на нес/ersatz/ кафе, на основа на производствено споразумение, вземайки предвид отделните сетивни критерии на крайния продукт и производството му под марка на
наредителя.

10 PL 63AV 3IHY TR
Полска МСП търси фирма за проектиране на мобилни превозни средства за продажба на гастрономически продукти на основата на договор за подизпълнение.

10 IT 54W0 3I0O TO
Италиански занаятчийски бизнес е разработил ново патентовано устройство за отопление с течност чрез слънчева енергия. Предимствата пред конвенционалните устройства включват: малък размер, висока ефективност, ниски разходи, самостоятелно устройство, система за контрол на температурата. Бизнесът се интересува от патент или лицензно споразумение за ноу-хоу.

10 ES 27F4 3IJE TR
Андалуска фирма - инженерингова и за контрол на качеството, която работи в областта на строителството, както на сгради, така и на инфраструктура /пътища, жп линии, пристанища, летища и хидротехнически съоръжения/ търси фирми /предприятия/ за участие в проект, чиято цел е да насърчи и популяризира изграждането на зелени покриви в други страни, където тяхната употреба не се среща често. Те търсят МСП и демонстранти в тази област за присъединяване към консорциума.

10 ES 27F4 3IJB TR
Андалуска фирма работи в областта на строителството, както на сгради, така и на инфраструктура /пътища, жп линии, пристанища, летища и хидротехнически съоръжения/ и търси фирми /предприятия/ за включване в проект, насочен към постигането на значителни ползи за околната среда чрез предоставяне на технологии и инструменти, които допринасят за увеличаване употребата на рециклирани строителни материали от големи обеми в строителството и отпадъци от разрушаване в строителството на градска настилка. Търсят демонстранти и МСП в тази област.

10 ES 27F4 3IJ9 TR
Испанско МСП, което осигурява услуги Информационни и Комуникационни технологии и изделия в обастта на архитектурата, промишлеността и гражданско инженерство търси иновативни технологии, които да се прилагат в съответните области. Търси партньори за лицензионни споразумения, теническо кооперирране или търговско споразумение с техническа помощ.

10 GB 41n8 3HXJ TR
Изобретател от източна Англия търси експертиза по отношение на микровълновата технология. Технологията ще се прилага на домакински електроуред. Търсената технологията може да бъде на лабораторен етап или напълно разработена. Очакват се отговори от академичните среди или проектанти с опит в микровълновите технологии.

10 RB 1B1O 3HZ9 TO
Сръбско МСП предлага нов продукт специфичен регулатор на светлина /смарт регулатор на светлина/. Този продукт се инсталира лесно чрез сменяем светлинен механичен ключ. Не е необходимо да се правят изменения на съществуващите инсталации. Регулаторът може да управлява
крушки с нажежаема жичка и икономични CF крушки. Светлината може да се контролира чрез сензор с докосване, чрез дистанционно управление /телевизор, DVD/ или чрез софтуер за симулация на човешко присъствие. Интересува се от съвместно предприятие и лицензионно споразумение.

10 GB 45P2 3HQN TO
Северо-западният регион на Университета на Великобритания е разработил нов софтуерен комплект от програми, които откриват опитите за измама. Този комплект от програми има уникална мрежа от алгоритми, която ускорява работата. Изобретателят търси подходящи фирми за комерсиализиране и лицензиране.

10 GB 45P2 3HQM TO
Северо-западният регион на Университета на Великобритания е разработил нов домакински и търговски процес за управление на отпадъците в хранително-вкусовата промишленост с предимството на високоефективен пиролезен метод. Предприемачът търси подходящи фирми за комерсиализиране и лицензиране.

10 ES 27F3 3HX8 TR
МСП от Андалусия от сектор консултантски услуги, специализирано в създаване на мрежи за сътрудничество, търси МСП-я от целия ЕС, за да вземат участие в изследователски проект, насочен към социално-икономическата сфера. Целта на проекта е разработване на модел на показателите, за да се създадат мрежи за сътрудничество между МСП-я. Задачите, изпълнявани от партньора ще бъдат: потвърждаването на резултатите от проекта, придобиване на знания и задачи за разпространяване.

10 ES 25E2 3I8D TO
Каталонска изследователска група от Гирона /Испания/ е разработила инструмент за компютърен дизайн на наркотици и подобрители на вкуса. Основният принцип е, че енергията на взаимодействие на субстрата /наркотик или подобрител/ с рецептора /протеин, ензим или вкусов рецептор/ е пропорционална на потенциала на рецепторно инхибиране /подтискане/, активиране или засилване на вкуса. Групата търси техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие на метода и за откриване нови области за приложение.

10 US 87GA 3II8 TR
Голяма фирма от САЩ търси предложения за електролити без йод за синтезирана боя за слънчеви клетки. Предложените електролити трябва да осигуряват производителност на слънчевите клетки, равно на йодните електролити. Заинтересовани са от съвместно развитие, договор за развитие, лицензиране и доставка на продукта.

10 KR 9A9E 3IJ6 TO
Корейско МСП е разработило технология за Нормално температурно ултра тънък слой хидроксиапатит покритие. Иновацията е в технологията на покритие, използвайки газ-носител, съдържащ хидроксиапатит прах, който има ултра висока скорост на покритие на повърхност от имплантант, направен от титан или титанова сплав. Иновацията може да намали sugical време за работа, да има висок процент на успех при поставяне в алвиоли и високо ниво на сигурност, както и да поддържа кристална външност в сравнение със съществуващата RBM повърхност. Търси сътрудничество с лицензополучател.

10 NL 60AH 3IDY TR
Малка холандска фирма е специализирана в проектиране и производство на мебели за улицата от неръждаема стомана, за велосипеден паркинг и обзавеждане за отдих. Клиенти са организации като градски общини и жилищни кооперации. Фирмата се интересува от сътрудничество с доставчици на отливки от неръждаема стомана.

10 HU 50R8 3IH8 TR
Унгарски изследователски център кани МСП-я и Асоциации на МСП да вземат участие в Изследване в полза на Асоциациите на МСП по 7 РП. Целта е да се разработи малък по размер, автоматичен, биофилм реактор с ниски разходи за работа и инсталиране, улавящ значителна част от отделяния СО2 и в резултат получаване на биологични продукти с висока доходност. Търсят се МСП с опит в поддръжка и предоставяне на услуги за енергийния сектор, производство на биомаса от водорасли, биореактори или доставчици на части и МСП, емитиращи СО2.

10 BG 0536 3IDH TO
Българска фирма, разработваща иновативни технологии, е разработила енерго-спестяваща, ниско-температурна технология за обработка на газове, химични съединения, миризми както и вируси, и патогени на молекулярно и атомно ниво. Технологията може да се прилага в различни сектори – отоплителни централи, фармацевтична промишленост, болници, хранително-вкусова промишленост, пречиствателни станции за отпадъчни води, целулозна промишленост, селско стопанство и т.н. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

10 NL 60AH 3IGY TO
Холандска фирма е специализирана в областта на биологичните продукти за целите на хорти-културите. Те са разработили нови органични добавки за подобряване на приемането на пестицидите от растенията. Този продукт е изцяло биоразградима добавка, на основата на калиеви соли от мастни киселини и растителни масла. Фирмата се интересува от търговски споразумения с техническа помощ. Партньорът трябва да има активна дейност в областта на прилагане на инсектициди и хорти култури.

10 US 87GA 3IIC TR
Голяма фирма от САЩ търси предложения за подобряване антистатичните съединения, използвани в нейната линия за продукти - влакна. Те се интересуват от изпитване на водеща концепция за увеличаване на производството и споразумение за доставка.

10 US 87GA 3II5 TR
Голяма фирма от САЩ търси предложения за нова технология за дисперсия и отлагане, за прилагане на гъсто структуриран тънък слой от различни неорганични фини частици върху субстрат. Различните неорганични частици са съставени от разнородни по форма и размери частици. Плътната структура се отнася до хомогенно покритие, която няма кухини и която е плътна, в дълбочина и напречна посока на тънкия слой. Интересуват се от съвместно развитие, договор за развитие и лицензиране.

10 US 87GA 3II6 TR
Голяма фирма от САЩ търси предложения за багрилни вещества с голям коефициент на усвояване за дължина на вълната от 600nm, за да се използват в бои за коса, чувствителни на слънчеви лъчи. Интересуват се от съвместно развитие, договор за развитие, лицензиране и продукт.

10 US 87GA 3IIL TR
Голяма фирма от САЩ търси партньори разработващи или произвеждащи смоли, полимери и тъкани, които са по-устойчиво произведени. Интерес представляват както материали, от които могат да се вземат проби незабавно, така и отговори, които описват развитие или търговски дейности, за да се създадат един или повече крайни материали, по начин който гаранира устойчивост. Интересуват се от договор за развитие на производство, договор за придобиване на продукт, лиценз, прозивдство или договор за доставка.

10 US 87GA 3III TR
Голяма американска фирам търси предложения за икономически ефективни технологии, които могат да се използват за контролиране на използването на електричеството във всички нива на разпределение (например прекъсвачи панели, под-панели и локални вериги) на търговски сгради и получаване на тази информация посредством безжични комуникационни стандарти. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукти, договор за проучване, доказателство за концепцията, водещи до увеличаване на производството, съвместно развитие, договор за доставка на 5,000 единици за година.

10 RU 86FG 3IHQ TO
Малко предприятие от Калининград, Русия е разработило сплавяване на видове (лигатури), което предоставя сплави с висока устойчивост на ерозия и добра технологичност. Фирмата търси партньори за изграждане на производство на видове сплави и машини за леене на сребро и сплави златни сплави.

10 PL 61AL 3I45 TO
Полска фирма, активна в областта на отпадъчните води, осигурява технология на производство на пластмаси (най-вече PE) с помощта на ротационни отливки. Фирмата е специализирана в производството на битови пречиствателни станции със система за разтваряне, както и в вътрешни (местни) пречиствателни станции, на основа на активен депозит. Основно предимство е, че няма консервационни изисквания.
Компанията предлага ноу-хау и търси партньори за лицензионни споразумения.

10 ES 27F4 3IIK TO
Испански изследователски център е открил нова форма на увеличаване на производството на ензим laccase от гъбички Coriolopsis чрез биологичен индуктор. Опитите извършвани с Coriolopsis, показват увеличение в дейността на laccase гъбички, когато Penicillium гъбички се добавят към културата. Това увеличение е 3000 пъти в сравнение с базовата култура.
Търсят споразумение за лицензиране.

10 ES 27F4 3IIJ TO
Испански изследователски център е разработил ново приложение на токсично маслиново масло от остатъчен материал, извлечен на сухо от слени маслинови остатъци. От тези токсични остатъци е възможно да се получи хранителна среда за отглеждане на гъби. Чрез осъществяване на твърдо-течна екстракция на сухи смлени маслинови остатъци е възможно да се получи разтвор, който се филтрира, центрофугира, отново се филтрира и концентриран (40-60% (процента)) може да се използва за растеж на saprobes гъбички. Търсят споразумение за лицензиране.

10 IT 53V2 3HQC TO
Италиански астрофизичен изследователски център е разработил модерна апаратура за окачествяване на материали и уреди in situ чрез спектроскопски техники / UV-Vis-IR спектроскопия, Raman спектроскопия и фотолуминесценция/. Тя може да се извърши в UHV и при температури между 12 и 300 K. Целите могат да бъдат имплантирани с йони при енергии до 200 KeV / йонизация. Търси се партньорство за техническо сътрудничество.

10 KR 9A9E 3II0 TO
Корейско МСП е разработило решения за доставка на наночастици на база техни собствени съставки. Иновацията е технологична платформа за наночастици, които могат да бъдат използвани за много фармацевтични, хранителни и козметични продукти, за повишаване на ефикасността на продуктите или удобството на потребителите. Технологията е полезна за слабо разтворими във вода вещества за подобряване на бионаличността им или да се увеличи стабилността на водна дисперсия. Фирмата търси лицензиант.

10 GB 46P4 3IHD TR
Шотландско МСП търси партньори със съответна технология, за да се подобри взаимодействието на пациента с решаване на глаукома тест, по-специално да се гарантира, че пациентът е на необходимото разстояние от LCD екрана по време на теста, да се консултират пациентите относно всички коригиращи мерки, които те трябва да направят, за да са в диапазон, за да се осигурят надеждни резултати. Фирмата се интересува от лиценз и технически споразумения за сътрудничество с доставчици на технологии.

10 GB 46P4 3IHL TO
Шотландско МСП е разработило мулти-функционална система за управление в реално време на потока от пациенти и легла, която позволява клиничния персонал да управлява грижите за пациентите и да изобразява състоянието на легловата база. Системата се използва на 15 места във Великобритания. Фирмата се интересува от лицензно и техническо сътрудничество със здравни организации, търсейки подобряване на производителността и грижата за пациента, както и от съответните ИТ партньори/системен интегратор.

10 GB 45P2 3IH9 TO
Университет от северо-западната част на Великобритания е разработил софтуерен пакет, който може да изобразява поведението на въглеводороди и продукти на горенето в реално време. Предприемачът търси да лицензира технологията за подходящи партньори.

10 GB 45P2 3GUS TO
Северозападен университет е разработил софтуер за разглеждане, обработка и тълкуване на проникнали в земя данни от радар, за даване на по-пълни и точни резултати, от наличните до момента и търси подходящ партньор за лицензиране на технологията.

10 FR 38n0 3IAY TO
Френско МСП предоставя решения за създаване на автоматично нова музикална композиция от предварително определен набор от музикални параметри. Technology_s ядро е много удобен и гъвкав софтуер, готов да бъдат вграден в различни ниско ценови Audio / MIDI чипсети, приема се от повечето хардуерни конфигурации или сървъри с помощта на минимален размер от капацитета на процесора. МСП търси фирми в секторите детски играчки, видео игри или мобилен телефон / PDA устройства за търговско споразумение с техническа помощ.

09 FR 38n0 3EL1 TO
Френско МСП, специализирано в проектирането и производството на аксесоари за багери и багер-товарачи, е патентовало устройство за защита на хидравличните маркучи на багерното рамо срещу само-разрязване. Компанията разработи кутия за защита, поддържане и употреба на мощни маркучи. Фирмата търси партньори с потребности от новото приложение в други области, като производството или лицензионни споразумения.

10 TR 99PD 3IHS TO
Турска фирма е разработила напълно дистанционно програмируема мрежа от пневматични бариери със система за разпознаване на регстрационен номер. Мрежата може да се контролира от център чрез малка радиочестота и да се да използва за управление на трафика в градското планиране. Компанията е готова да подпише споразумения за съвместно предприятие, техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие и / или търговско споразумение с техническа помощ. Възможно е сътрудничество с общините за прилагане на системата в отделните региони.

10 BE 0213 3IFY TO
Фирма от Брюксел, призната като лаборатория за изследване и като доставчик на услуги и консултантска компания предлага специфично ноу-хау и експертни познания в областта на фармацевтичния анализ, главно в химическата, физико-химична, бактериологична и токсикологичната области, включително изпитване за стерилитет и био-обремененост. Те предлагат фармацевтични консултации и помагат на фирмите при изготвянето на последващите действия по отношение на досиетата на наркотици. Различни видове сътрудничества са търсени.

10 TR 99PD 3IHN TO
Турска компания, имащи опит в телеметрични приложения чрез сензорни мрежи е разработила безжична система за наблюдение на фабричен конвейер чрез ISM (промишлени, научни и медицински радио ленти). Фирмата търси потенциални партньори за техническо и финансово сътрудничество. Компанията е готова и за подписване на споразуменията за съвместно предприятие.

10 GB 43O3 3IEZ TO
Британската специализирана текстилна компания е разработила метод за непрекъснат електрически мониторинг на стъкло, въглерод и други композитни структури, който е и по-евтин и прост за използване от съществуващите методи. Фирмата е готова да обсъжда различни сътрудничества.