Брошура „Безопасността на химикалите и Вашия бизнес“

Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH)

REACH e регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите. Това е нов вид система за управление на риска от химикалите, която цели и насърчаването на конкурентоспособността и иновациите чрез регистрирането, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

REACH определя най-амбициозните стандарти за безопасност на химикалите в света. Производителите и вносителите трябва да демонстрират как едно вещество, което пускат на пазара може да се използва безопасно, като и съобщават на потребителите мерките за управление на риска. Комуникацията по цялата верига на доставки е изключително важна и включва всички участници, за да се гарантира безопасната употреба. Ако рисковете не подлежат на управление, съответните служби могат да ограничат употребата на веществото или да го направят предмет на предварително разрешение.
Изискванията на REACH за употребата на химикали може да окаже натиск върху компаниите да преразгледат своя портфейл от химикали и да заменят най-опасните от тях с по-безопасни алтернативи. Целта е да се стимулират иновациите и да се повиши конкурентоспособността на европейските производители на международните пазари.
Този регламент е пряко свързан с Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), който определя предупрежденията за опасност, препоръките за безопасност и пиктограмите, които са важен източник на информация за защита на работното място.
 
Класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси (CLP)

Регламентът CLP (класифициране, етикетиране и опаковане), или Регламент (ЕО) № 1272/2008 улеснява международната търговия и повишава безопасността на работниците и потребителите чрез внедряване в ЕС на Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали на ООН, включително и за опаковането им.

Този регламент допълва REACH и гарантира, че опасностите от химикалите са съобщени и разбираеми за работниците и потребителите. Опасностите от химикалите се съобщават чрез стандартни предупреждения и пиктограми върху етикетите и информационните листове за безопасност.
Преди пускането на химични продукти на пазара на ЕС, индустрията трябва да ги класифицира в съответствие с идентифицираните опасности и след това да постави етикет и да ги опакова съгласно стандартизирана система. Това прави характеристиките на продукта по-лесно разбираеми в ЕС и по света и улеснява световната търговия, тъй като CLP внедрява Глобалната хармонизирана система на ООН (GHS).
Регламентът заменя Директивата за опасните вещества (67/548/ЕИО) и Директивата за опасни препарати (1999/45/ ЕО). Веществата се класифицират според системата на CLP от 1 декември 2010 г., а за смеси крайният срок е 01 юни 2015 г. Считано от 01 юни 2015 това ще бъде единствената система за класифициране, етикетиране и опаковане, която ще се прилага както за вещества, така и за смеси.
CLP се отнася до всички химикали, които са пуснати на промишления, професионалния и потребителски пазар в рамките на ЕС, включително и тези, доставяни безплатно.
Повече от 20 европейски закони се отнасят за класифицирането и етикетиране на химикалите, което означава, че след като едно вещество е класифицирано като опасно, други законови изисквания влизат в сила за да се контролира тяхното използване, като например изискването да се предприеме оценка на химическата безопасност на работното място. Когато веществата не могат да бъдат пуснати на пазара за определена употреба поради тяхната класификация, компаниите трябва да намерят алтернативни вещества. Например, вещества които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, не могат да се използват в продукти за консумация, или в смеси над определени нива на концентрация.
 
Регламент относно биоцидни продукти  (ЕС) 528/2012 (BPR)

Регламентът се отнася до предоставянето на пазара и употребата на биоцидни продукти, които имат за цел защита на хората, животните, материалите или изделията срещу вредни организми като пестициди или бактерии, чрез действието на активните вещества, съдържащи се в биоцидния продукт. BPR отменя и заменя Директива за биоцидите продукти № 98/8/ЕО. Целта на регламента е да се подобри функционирането на пазара с биоцидни продукти в ЕС, като същевременно гарантира високо ниво на защита на хората и околната среда.

За всички биоцидни продукти се изисква разрешение, преди да могат да се предлагат на пазара, а активните вещества, съдържащи се в тези биоцидни продукти трябва да бъдат предварително одобрени, с изключение на тези, които са в процес на преразглеждане.
 
Европейската агенция по химикалите (ECHA) гарантира последователното прилагане на тези разпоредби. Тя предоставя информация, насоки и ИТ инструменти за компаниите за да могат да изготвят и представят необходимата информация, както разполага и с отдел за обслужване и помощ за да подкрепи компаниите при спазването на закона. Информацията на интернет страницата на Агенцията е достъпна на 23 езика.
 
Защо изискванията за безопасност са важни за компаниите?

Правилата на ЕС за безопасност на химикалите донесе преки ползи за потребителите на химикали, които в по-голяма си част са малки и средни предприятия от почти всички сектори на икономиката.

Химическа безопасност е бизнес предимство. Спазването на REACH, CLP и BPR може да Ви помогне:
 
• да бъдете законно на европейския пазар;
• да гарантирате безопасна доставка, използване и управление на химикалите;
• да се уверите, че работна среда е по-безопасна;
• да спестите средства чрез предотвратяване на злополуки, намаляване на въздействието върху здравето и околната среда;
• да подобрите репутацията си към клиентите, потребителите, инвеститорите и обществеността, които са все по-чувствителни към отговорната грижа при използване на химикали и устойчивостта;
• да намерете нови пазари, ако те са развили по-безопасни алтернативи на много опасни химикали, например тези, които ще трябва да бъдат премахнати, поради високия риск за човешкото здраве и околната среда;
• да бъдете по-конкурентоспособни на международните пазари.
 
05-03-2015 | виж всички новини | Принтирай Изпрати